هدیه برای خداوند

Posted on atهدیه برای خداوند
هدیه همیشه از طرف یکی نمیشه باید ما هم در مقابل هدیه ها هدیه بدهیم همیشه خداوند بزرگ به بنده گان خود هدیه میدهد

تا ما از آن خداوند جهان آفرین سپاسگذاری کنم وشکر نعمت های او را بجا بیاورم پس بر ما بنده گان نیز لازم است

که به خداوند بزرگ هدیه داشته باشم وآن هدیه هم چیزی نه به جز پیروی از اوامر پیامبر آن است آن پیامبری که سر تا پا راستی صداقت وایمان است

وما میتوانم به انجام دادن یک کار خوب که همه میراث های پیامبر بزرگ است به پروردگار خود بهترین هدیه را بدهیم

تا هم خداوند .هم پیامبر خدا از ما خشنود باشند واین کار بسیار سهل است که ثواب کماییم کنم به  پیروی یک حدیث که خداوند بزرگ می فرماید

اگر میخواهید که من از شما رضا باشم پس از پیامبر من پیروی کنید پس اگر شما هم میخواهیم بهترین باشید درنزد خداوند بزرگ وبه خداوند بزرگ هدیه بدهید پس به اوامر پیامبر آن باید عمل کنید تا از جمله بهترین ها

باشیدAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160