(بحث بد بودن،غیبت نمودن وحسد نمودن با برادران مسلمان)

Posted on at


غیبتِ مردم روا نه بُـــوَد بــــــدان        حاسدین را نیست راحت در جهان

هر که غیبت میکند او در جــهان        او به خود ظالم بُوَد انــــدر میــــان

غیبت مـردم بـــه او دارد حاسدین       طاعت خــود میدهد بـــر دیـــگران

هر قــدر غیبت نمـــاید درجــهان         وان قـدر طاعت دهـــد بر دیگران

وان دگر تِمثـــال دارد در بیــــان         مَنجَنِیــقِ نَصبِ کـــرده در میــــان

می نـــهد اعمال خود را انــدرآن         میپراند شان بـــه هــر جانب به آن

ظلم او راجِع به او گـردد عیـــان         نِی ضــرر دارد بـــرای دیگـــران

حاسدین با خون دل در هر زمان        هست شان غمناکِ مـــالِ مردمــان

 هست دائم با چنان غم در جهان         در شب و روز است برفکر چنـان

که چرا باشد فِلان در این جـهان         با چنان نعمت که حــق داده به آن

حاسدین را حال  باشد آن چنـان          تا رود با خون دل از این جــهــان

خوف باشد حاسدین را آن چنان          که رود ایمان شان از دست شـــان

 حیف باشد بـر مسلمانِ کــه آن          خصلت مــزمـــوم دارد در جــهان

حاجیا "صِدّیقیا" در این زمــان          حاسدین بسیـار هست انــدرجهـــان

 

"هــــــــــانیــــــــــه صدیقــــــــی"

 About the author

160