موفقیت!

Posted on at


موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده قرا میگیرد.شاید مبالغه نباشد این که گفته باشم هزاران کتاب در این خصوص نوشته شده هنوز هم تعریف کامل و عام از موفقیت در ذهن افراد نقش ندارد.موفقیت شاید کلید باشد برای باز کردن قفلی که از نظر من و تو بسته مانده استهمه ما به موفقیت نیاز داریم مثل من و شما و به دنبال آن هستیم و این را هم باید گفت که شادمانی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت در زندگی دارد.مهم نیست که این موفقیت بزرگ باشد یا کوچک مهم این هست که انسان موفق باشد چرا که در این رمز موفقیت دو چیز نهفته است 1:اثبات شایستگی خود فرد   2: رضایت خاطر فردتعریف موفقیت!


دانشمندان ,نویسندگان و افراد بزرگ در دنیا هر کدام به نوعی تعریف خاصی ار موفقیت دارند. نظر به موقعیت هر فرد فرق دارد شاید به بعضی افراد رسیدن به مدارج عالی تحصیلی  باشد و شاید هم ثروت و یا داشتن یک خانواده دلخواه و یک همسر خوب و و و و و و و...


الفرد معتقد هست (آرامش و امنیت بهترین نوع موفقیت است) همچنین احساس رضایت  ناشی از رسیدن به هدف نوع دیگر موفقیت هست!به نظر من موفقیت امریست نسبی هر گاه من به انچه نبالش هستم و میخواهم به دستش بیارم ,برسم خود را موفق حس میکنم احساسیت رضایت از رسیدن به هدف !!


خوب این هم باید گفته شود که برای رسیدن به انچه دنبالش هستیم باید با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد . زمان را برای خود تعین کنیم چرا که هستند افرادی که برای رسیدن به هدف و کسب موفقیت تلاش میکنند اما به خاطر برنامه ریزی دقیق خسته شده دست از تلاش برمیدارند یا مهمتر از این در بین راه فکر تازه ای به ذهنشان امده  که این خود شکست در موفقیت هست


.


خیلی از افراد موفق برای رسیدن به هدفشان الگوهایی دارند که همیشه با مشوره با آنها قدم ها را استوار تر بر میدارن این هم برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم است چون با اهل فن که مشوره کنیم میتوانیم مسیر رسیدن به موفقیت آنها را الگو قرار داده و بدانیم رمز موفقیت آنها چی بوده است؟


حال تعریف شما از موفقیت چیست ؟ آیا شخص موفقی هستید؟160