عصر زنان

Posted on atعصر زنان
زنان نیمه از پیکر یک جامعه به حساب می آیند ودر این زمانه حال تنها مردان نمی توانند در پیشرفت کشور کدام کاری انجام بدهند تا در پهلوی آنان زنان کار نکنند در تمام ادارات دولتی به زنان ضرورت است

تا به توانند کارهای که به عده ای مردان نیست وآن ها نمی توانند اجرا کنند زنان فعال جامعه در پهلوی برادران خود ایستاده شده وهمرای آنها همکاری وکمک کنند مثلا زمانی یک خانه تلاشی میشود

مردان آن خانه توسط پولیس مرد تلاشی میشود اما در این وقت نمیشود که پولیس مرد زنان آن خانه را تلاشی کنند پس در این لحضه ضرورت به همکاری پولیس زن دارند تا زنان آنها توسط پولیس زن تلاشی شود

. کار کرد زنان در تمام نهادهای دولتی ضروری ومهم است وما برای پیشرفت وترقی هر چی بیشتر جامعه نه تنها به پولیس زن بلکی به معلم داکتر و....

ضرورت داریم پس ما باید بالای زنان اعتماد کامل داشته باشیم وآن هارا به راه های پیشرفت وترقی تشویق کنیم تا زنان جامعه ای که ما در کشور داریم که آنها دارای بهترین سنجش وفکر هستند

اما به خاطرحال زنانخود نه میتوانند کار کنندباعث تشویق آنان نیز شودوآنها هم مانند دیگر زنان فعال جامعه بتوانند کار کنند. به خاطر آبادی کشور خود ومن هم منحث یک زن این آرزو را دارم تا یک روز از زنان جامعه ما مانند یک مرد خود را کاندید ریاست جمهوری بکند واگر هم ایطوری که حال زنان پیشرفت کردند

پس حتما این آرزوی ما بر آورده میشودAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160