حس پنج گانه

Posted on at


 


حس پنج گانه


هر انسان دارای پنج حس می باشد  کهخداوندج در وجود انسان نهاده است. این نعمت برای تمام انسان بسیار مهم وبا ازرش است . وبرما لازم است تا در برابر این نعمت به درگاه خداوند متعال سر به سجده فرود بیآوریم وشکر گذاری کنیم.تمام انسان ها از این نعمت ها برمند هستند.


:با حس لامسه میتوانیم تمام اشیای که در طبعیت زیبا قرار دارد حس کرده ولمس مکنیم .با لمس کردن ما می توانیم فرق های میان تمام اشیا  از هم تشخیص داد و بشناسیم .


حس شامه : انسان میتواند با این نعمت که خداوند به او اعطا، می تواند تمام خوش بوی های که پرورده گار که در طبیعت آفریده حس کرده لذت ببریم . از آن جمله عطر گل ها بسیار خوشایند و متفاوت است . بعض بوی تیز وبعض بوی شیرین دارند مثل گل های گل روز؛ گل یاس ؛گل محمدی بوی خوشایند دارند. و بعض گل بوی بسیار بد و ناخوشایند دارند مثل گل کما که در دشت های شمال هرات می روید.بعض اصلا" بوی ندارند و ماده حیات است «آب».


حس ذایقه :با این نعمتی که خداوند به ما اعطا، کرده است به وسیله زبان خود  میتوانیم تمام خوراکی های که در طبعیت است . ذایقه آنرا چشیده ومزه های آنها از همدیگر فرق کنیم . وهمچنان زبان انسان از چهار قسمت ساخته شده که هر قسمت مربوط به یک ذایقه است .که با قسنت نوک زبان شیرین  ، قسمت کنار اول زبان شوری ؛  قسمت بعدی کنار زبان ترشی ، قسمت آخری زبان تلخی حس میشود. و همچنان آب کدام ذایقه ای ندارد.


حس باصره: حس باصره از جمله بهترین نعمت های خداوند برای مخلوقات اش است. که انسان بوسیله چشمانی که خداوند برایش اعطا کرده است.می تواند دز آسمان تمام نور مهتاب ؛ درخشش ستاره گان را در شب و تابش زیبای خورشید در روز مشایده کند ودر روی زمین پهنای کوه ها ,دره های زیبا دریای ,بحر های بی پایان وهمچنان چهار فصل سال که هر کدام ویژه گی خاص خود را دارند.


بهار که فصل اول سال آغاز دوباره است تمام درختان چمن ها سرسبز شده وبلبل ها به ترانه خوانی شروع مکنند


تابستان که تمام درختان میوه مکنند و به هر طرف نگاه کنیم رنگ های گرم به چشم میخرد وخوشایند است.


فصل خزان که برگ های تمام درختان خشک شده و به رنگ های زرد , زرد تیره, نارنجی , سرخ نارنجی, نارنجی تیره و دیگر رنگ های مختلف دیده میشود .


زمستان که فصل آخر سال است وفصل که برف تمام زمین راپوشیده و همه جا رنگ سفید بچشم می خورد. وانسان قادر به دیدن تمام این نعمت های زیبا است .


  حس سامه و یکی دیگر از حس های انسان حس سامه میباشد که خداوند متعال برای بنده گان خود اعطا کرده است .انسان می تواند تمام صدای زیبا و صدای عجیب و قریب را که در طبعیت است  بشنود . بعض صدا ها خوشایند و دلچسب است مثل تلاوت قرآن شریف وبعض صدا ها آزار دهنده است مثل صدای مرکب که همچنان در قرآن شریف کتاب آسمانی به آن اشاره شده است .


 


 About the author

160