نفرین های هراتی

Posted on at


نفرین های هراتی


 


.تیرغیبی بخوری


 


.پلوش داغ شی بچه گک


 


.تیر اسپ اجل به بندک دل تو بخوره


 


.ازپاوپاچه بفتی


 


.به زیر هژده چرخ شی ننه جو


 


 خدا تور جرم مرگ جون تو کنه


 


.در دهن تو مردشو دست بکشه


 


.بوموری بخیر


 


.خیر اززندگی خو نبینی ننجو


 


.تکه تکه بشی الهی


 


به مراد دل خود نرسی نه نه جو.


 


خون قی کنی بخیر ننجو


 


 هرچی ازاین خونه میخوری لوکک تو بشه بخیر


 


 درد بی علاج بگیره تور


 


.به تو میگم ورجی فروجی نکن که اگه وخیستم تور قیمه قیمه میکنم


 


نویسنده:نازنین مهریار


 About the author

160