زندگی در حسرت و ناا مید ی

Posted on at


زنده گی با وجود تمام دشواری ها یش قابل زندگی کردن است.خداوندهرانسانرا بخاطری هدفی آفریده هدف یکتا پرستی وگردن نهادن وبامشکلات مبارزه کردن بخاطر این هدیه شکر گذاشتن وسپا س کردن.خداوند زن را مو جود ارزنده دانسته ولی بیشتر ین آسیب را متحمل می شود بلی!خوا هرمن  زن بود زنیکه تا توان داشت  مبارزه کرد .آری ما بودیم خانواده ای غرق در شادی که ناگهان سیلی آمد وشادی های ما را ویران کرد وزنده گی ما را تبدیل به ویرانی کرد خانواده ام هفت نفر بود ما سه خواهر و دو برادر  با پدرو مادر ما ن گر چه ثروتمند نبودیم ولی ثروت مان شادی ها وبا هم بودن ما بود .خواهر بزرگم ازدواج کرده بود ما دو خواهر که من کوچک بودم بهترین دوست ها بودیم خواهرم صنف هشتم بود منم صنف پایین تر بودم.عمویم یعنی برادر پدرم برای پسرش به خواهرم خواستگاری آمداز جمله افراد ثروتمند جامعه به شمار میرفت گرچه پدرم وخواهرم راضی نبودند ولی با اسرار خواهر بزرگم و مادرم راضی شدند بعد از خواستگاری های زیاد خواهرم را نامزد ساخستند عمویم بسیار راضی بود از این وصلت طوری که همیشه میگقت من را هم به پسر کوچک خود میدهد .از نامزدی خواهرم کم بیش یک سال گذشته بود عمویم مرد خواهرم هنوز اینقدر بزرگ نبود که بخواهد تشکیل زنده گی بدهد بعد از فوت عمویم خانم اش آمد پیش پدرم که من میخوایم عروسم را عروسی کنم چرا که تنها هستم پدرم چون از اوایل راضی نبود گفت من دخترم را نمیدهم از اول هم بخاطر برادرم دادم حالا نمید هم .مادر وخواهر بزرگم یک عا لم عذر وزاری کردن وبعد ا شرط گذاشته شرط آن هم این بود که یک مهر یه سنگین بد هند  بالاخره این مهر یه پرداخته شد یک مهمانی گرفتن وخواهرم را بردند وبخاطر پدر شان اعضا دار بودند.بهمین خاطر عروسی نکردن در ابتدا زنده گی خواهرم بسیار خوب بود .من وپسر عمودیگرمن هم همدیگر را دوست داشتیم خواهرم در آواخربسیار ناامید شده بود انگا ریک دردی درچشمانش دیده میشد هرچی قدر از آن می پرسیدیم چیزی نمی گفت تااینکه یک روز با ما درم به خانه ای خواهرم رفتیم آن روز خیلی به همرخته بد جوری صدمه دیده بو د وقتی مادرم از او پرسید اشک از چشمایش جاری شده وگفت من با وجود نداشتن تقاضای زیاد درین خانه مشکلات زیاذی رامتحمل میشوم مادر م بسیار متا ثر شد وبعدا ما به خانه خود آمدم چون مادر شوهر ش او را بسیار به عذاب می کرد وزنده گی را به کامش بسیار تلخ کرده بود به خا طریکه پدرم


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

terma

تیرمه احمدی یار هستم صنف دوازدهم لیسه محجوبه هروی متولد سال 1375 باشنده ولا یت هرات

Subscribe 0
160