تاريخچه انگور در جهان

Posted on at


تربيه و پرورش انگور در تاريخ بشر از قديم ترين زمانه ها رواج داشته و تربيه انگور از آغاز خلقت بشر شروع شده و شواهدي که از اروپاه به دست آمده ثبوت اين واقعت مي باشد .


نظر به مطلب فوق واضع مي شود که در قرن Bronze age انگور مورد استفاده انسانها قرار گرفته است و هم چنان علوم نباتي امروز به اثبات رسانيده که ميوه انگور در سال هاي 2440- 2435 قبل از ميلاد مورد استفاده مصريان قديم قرار داشت وآنها به  پرورش و تربيه انگور مي پرداختند و نظر به اظهارات علماي نبات شناسي جهان تربيه انگور براي اولين بار در آسيا ميانه يا قسمت هاي شمالي کوههاي قفقاز و ترکستان شروع شده است که انواع وحشي تاک در جنگلات کشور ما ثبوت اين واقعت است که بعداً انگور از محل اصلي به مناطق مختلف دنيا انتشار يافته است .


به استناد به نگارش و تتبع پروفيسور (Vavilov) دانشمندي از شوروي سابق و پروفيسور (Chandler) دانشمندي از ايالا ت متحده امريکا از خاطرات عساکر اسکندر مقدوني درسال 330 قبل از ميلاد از انگور هاي هرات سخن به عمل آمده که شاهد قدامت تاريخي انگور در اين سر زمين مي باشد . با تشريح شکل قيد دايرةالمعارف انگلستان درسال 1910 ميلادي 50 نوع انگور درافغانستان شناخته شده است و هم چنان متکي به تشريحات عالم بلغاريايي اوصاف عالي شامل به ميوه جات افغانستان مي باشد .About the author

160