تب شدید سبب ایجاد روماتیزم

Posted on at


تب شدید سبب ایجاد روماتیزم 

     گلو دردی همراه با تب شدید سبب ایجاد روماتیزم میشود این بیماری معمولاً بعد از گلو دردی های چرکی درمان نشده ایجاد می شود.

 

بیماری روماتیزم از اثر سرما خورده گی که مکروب در داخل حلق باقی می ماند وعفونت را داخل حلق می نماید بوجود می آید اگر این عفونت در مان نگردد و فرد انتی بیوتیک مصرف نکند.عفونت حاصله میتواند منجر به تب روماتیزمی شود.

 

این بیماری میتواند در تمام سنین اتفاق بیفتد ٰاما بیشتر کودکان 5 تا 15 سال را می تواند مبتلا نماید.

 

تمام تب وگلو دردی ها نمی تواند سبب ایجاد روماتیزم گردد اکثراً گلو دردی های متداوم و مزمن سبب ایجاد این بیماری می گردد.

 

تعدادی به این باور اند که این بیماری ارثی بوده ونسل به نسل انتقال می گردد در حالیکه این نظریه نادرست است .

 

برای پیش گیری از این بیماری بزود ترین فرصت به داکتر مراجعه نموده ودرصدد مدوای آن اقدام نماید.

 

 About the author

160