میخواهم یک تصویربکشم

Posted on at


میخواهم یک تصویربکشم .یک شب زیباباشدمی خواهم که عکس چشم های رابکشم .می خواهم عکس تورابه زیبای مهتاب بکشم .به رنگ آبی چهره توبه یادم است به هرجای که بروم می خواهم که فقط عکس تورابکشم .می

خواهم کناردریابشینم .وبرای تونقاشی کنم .
امشب ستاره ها حسودی می کنند.این رسمرام دلش گرفته است ورسم های دلگیررامی کشد.تمام این دردهایش به کشیدن رسم آرام می شود.اگراین رسم هانمی بود.این دردهاچی قسم آرام می کردم .این هنرمن تسکین دردهای من است .این دل پرازغم وغصه است.مجبورم به خاطربعضی هابخندم .تاکس ندان این دردم را.این روزهادنبال بهانه اند.تنهابه دنبال نفع خوداند.غافل ازاین اندکه این چی می کشد.

کس نمی دانداین دردازبرای چی است ازچی خاطر.دردتنهای است .اگرمی توانی دردش راحل کن اگرنمی توانی دردش رابیشترنکن. این اشک هایش رازیادترنکن. بی ازاوکس همدردنداره تنهاهمدرداوهمی هنراوست.حالابه این روزهاهیچ کس به سرقول خودایستادنیست .قولش مثل پاییزاست گاه است گاه نیست .....

تنها باش بهتراست ازاین که کسی زیرقولش بزند.امشب چی شب گرفته ی است اگرپای قولش می بوداین گونه که نمی شد.نه نشد..به قولش ایستادنشد.سرمن به آسمان کردم آسمان هم کرفته امشب.میخواهدببارد.دلش راخالی کند.ای آسمان ببار.می دانم که چی قدرتنهای سخت است .

کسی نباشداین دردراحس کند.ای آسمان کسی رانداری .خسته شدی توهم .دلت شکست است عحیبی ندارد.این که کارهرروز مردم است .این گپ هاتکراری شده بیایک گپ جدیدبگو.این گپ هادگه تکراری است .بیاتوامیدمن باش

.من امیدتو.

....ابیایک قدم جدیدوپرازامیدبرداریم .خداباماست .

آرزو"رحمانی "About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160