پایداره زده کړه او کار آفرینی په افغانستان کی د بیز استون سره " Biz Stone"

Posted on at

This post is also available in:

"معلومات پوهه نه ده"

Albert Einstein


نه پوهیږم چی څو ځلی یو ځوک ووینم چی څو ځلی د هغو په اړه ویلیم دی او د هغو د ژوند د ځرنکوالی کنش نه یی متاثر شوی یاست. نن د همدغو نه می یو ملاقات کړو. د هغه کار نه د فن آوری په عرصه کی برخورداره یم او په حیث د یو کار آفرینی, هر کله می غوشتیل د فن آوری عرصی نه چی اجتماعی او انسانی کنشونه یی د هغو یوه دغدغه ده, ملاقات یی کړم.دغه ښاغلی بیز استون, د تویتر اجرایی مدیر او د موسس کمک کونکی دی. نن رویا محبوب, فرانسسکو رولی  او زه د پایداری زده کړی په اړه, د اجتماعی رسانو د اثر گذاری ځرنکوالی او دیجیتالی د خلکو په ژوند باندی په ویژه پرمختک په لور هیوادونه لکه افغانستان ملات مو درلود. هغو د آخرو برنامو په اړه په نامه د جیلی آچ کیو "Jelly HQ" وړوکی سازمان چی د سانفرانسسکو کالرفونیا کی دی چی د اجرایی مدیر او کمک موسس یی دی خبری وکړی.رویا محبوب د دغه سازمان یوه غړی  Jelly HQ د هیئت مدیری نه ده چی اصلی دنده یی د نړی جوړول ښه ځای او د نړی متفکران ټولول د خلکو یاری رسولو ته د تجارت له طریقه ده.


د زده  کړی باندی د کار آفرینی په اړه او د اجتماعی او دیجیتالی رسانو نه استفاده کول د ماشومانو کمک ته په پرمختک هیوادونو کی په ویژه افغانستان کی , د زده کړی پړاو پرمختک, د هغو د پرمختک او لاس رسول یی د انسانی او غیر انسانی ډیرو منابو ته د ښاغلی بیز استون سره مصاحبه وکړه.


 کار آفرینی د فرصت کلید او د جامعه پرمختک دی په هغه هیواد کی لکه افغانستان کی چی نیم خلک یی د اجتماعی او دیجیتالی رسانو ته لاس رسنه لری دا یو جدی ضرورت تلقی کیږی. اته میلیونه زده کونکی کولی شی ملیارده ارتباطونه او شبکی او هغو نه ډیر د افغانستان په اړه موضوع پیدا کوی. دوی کولی شی په آسانه توکه خپل پیام خپل پیغام پرته د کوم پریشانی نه ورسوی او د افغانستان خوښ خبرونه نوری نړی سره په اشتراگ کښښدی.


 
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160