چرا حجاب ...؟

Posted on at


انسان از همه موجودات روی زمین دارای شرافت وکرامت های ظاهری وباطنی خاص است که دیگر موجودات ازآن بی بهره اند . وخداوند(ج) به تمام مسلمانان امر فرموډ:به مردان فرمود: که چشمان شان را از نامحرم فرو بندند، وبه زنان امر فرمود: که حجاب خود را نګهدارند 


.


حجاب اسلامی یکی از خصوصیات مهم در دین مقدس اسلام میباشد. و دین اسلام بیشتر به زنان تاکید میکند که حجاب خود را در مقابل نا محرم نګهدارند. تا در امان باشند. ولی متاسفانه در جامعه فعلی در تمام ممالک اسلامی اګر بپرسیم که چرا حجاب میکنید؟ از ۱۰۰٪ ، ۹۹٪، شان نمی دانند که چرا حجاب میکنند.


وچرا حجاب در دین اسلام ضروری پنداشته میشود؟چرا حجاب از زمانهای قدیم تا حال بحث داغی را بین مسلمان و غیر مسلمان به وجود آورده است؟


خداوند(ج) حجاب را نه تنها به مسلمانان بلکه به تمام زنان جهان امر فرمود، چون حجاب عفت،وعزت زن است. و او را از تمام بلاهای زمینی حفظ میکند. وقتی یک زن غیر مسلمان با حجاب کامل از خانه یی خود بیرون میشود ، دیکران میدانند که در چه قالبی با او رفتار کنند. چون یک مسلمان هیچ وقت بی احترامی را در برابر خود نمی پذیرد.به همین خاطر زنان مسلمان از احترام خاصی در سطح جهان برخور دار اند.


پس ما هم باید سعی کنیم به عنوان نمونهء از یک دختر مسلمان همیشه ودر همه جا حجاب خود را رعایت کنیم تا پیام اسلام را که در آن خیر همه نهفته است به جهانیان برسانیم.


 


 About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160