قدرت های خداوند (ج)

Posted on at


مامسلمانان به قدرت های خداوند(ج)ایمان کامل داریم.که خداوندبزرگ تمام مخلوقات جهان راآفریده است انسان هامی توانند.بشکل درست ازآن هااستفاده به عمل آورند.یکی ازقدرت های خداوندبزرگ پیداکردن روزوشب می باشد.که انسان هانباتات حیوانات درروزکارورشدنموی نباتات صورت می گردد.وشب رابرای استراحت انسان هاوحیوانات بوجودآورده است.به وجودآوردن زمین موجودیت آب وهوابه خاطراستفاده ازاین هامی باشد.پیداکردن معادن جهت استفاده بشرکه ازآن ماشین آلات ساخته آسوده گی خودازآن استفاده نمایند.

خدای ناخواسته اگریکی ازاین نعمت های خداوندی ازروی زمین برداشته شوددیگرانسان ها قادربه زنده گی به روی کره زمین نخواهدبود.مثلأاگرآب نباشد انسان هاحیوانات نباتات دیگرزنده گی کرده نمی توانند.همه بکلی ازبین می روندمابایدسپاس خداوند(ج)به نمایم وشکرنعمت های که بماارزانی کرده بجای بیاوریم.انسان هارابرای عبادت آفریده تاقدرت کامله خداوندبزرگ دانسته ومسولیت های خوددرمقابل قدرت های خداوند(ج)بدانندوایمان کامل به خدابه کتاب های آسمانی به فرشته گان وزنده شدن بعداز مرگ .


.
پس مامسولیت داریم تابه عبادت خداوند(ج)واوامرخداوندرابه جای آورده به هم نوععان خویش کمک ویاری رسانیم.دورغ نگویم .راه راست راپیش بگیریم ما مسولیت داریم ازاوامرخداوند(ج)پیروی کنیم به هرچه امرکرده به جای بیاوریم وهرچه نهی کرده انجام ندهیم.

آرزوی من این است خداوند (ج)تمام مارابه راه راست هدایت نماید.
نویسنده:ماری :امیری

مخلوقاتAbout the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160