اهمیت آب در زنده گی

Posted on at


   آب یکی از نعمت های با ارزش خداوند می باشد و برای تمام موجودات زنده بسیار باارزش است و اهمیت خاصی برخودار است و خداوند تمام نعمت های خود را بخاطر ما انسان ها و دیگر موجودات بوجود آورده تا که ما از آن بصورت درست استفاده نماییم وباعث آسوده گی ما در زنده گی می گرددطوریکه می دانیم انسان در اصل از گِل ساخته شده وآن گِل از تشکیل گردیده یعنی آفرینش انسان از آب بوده است که بعد از روح دمیدن در جسم، انسان زنده گردیده واز مهمترین چیزی که بدن انسان برای ادامه حیات به آن ضرورت دارد آب است که تقریباً( 65 تا 95%) وزن بدن انسان را تشکیل می دهدآب در زنده گی، در بسیاری از امور مورد استفاده قرار می گیرد مانند: خوردن ،شستن،وغیره...و مهمتر از همه آب در زراعت بسیار مهم و ضروری می باشد زنده گی تمام موجودات حیه به زراعت و مالداری وابسته است یعنی انسان ها اکثراً مواد غذایی خود را از طریق زراعت،و همچنین حیوانات هم تمام علوفه ومواد خوراکه خود را از طریق زراعت بدست می آورند.و اگر آب نباشد زراعت مختل گردیده و در زنده گی تمام موجودات سکتگی بوجود می آیدهمچنان ازآب در تولید برق نیز استفاده های صورت می گیرد که با اعمار کردن بند در روی دریا ها می توانیم برق خوبی را حاصل نماییم .


و وظیفه تمام انسان ها این است که از آب به درستی استفاده نمایند و از اسراف آن خود داری نمایند تا که به بی آبی مواجه نشوند زیرا که زنده گی انسان بدون آب ناممکن است


با فرود آمدن آب باران در فصل بهار زمین از خواب زمستانی بیدار شده و دو باره تازه و سرسبز می شود و امید زنده گی کردن را به انسان ها می بخشد. برف و یخ های که در فصل زمستان در کوه ها به وجود می آیند در فصل تابستان آب گردیده و باعث جاری شدن دریا های خروشان و ذخایره زیر زمینی می گردد.


 About the author

160