مواد انفجازی خیابانی

Posted on at


بمب های کنار جاده ای تهدید بسیار جدی کشنده ای برای نظامیان بویژه در کشور های در حال جنگ محسوب میشوند. آی ای دی یکی از این مواد منفجره و کشنده است. از زمان جنگ عراق به یک سلاح مورد استفاده توسط شورشیان و دهشت افگنان تبدیل شده است و حالال کشنده ترین سلاح در میدان جنگ است. این نوع سلاح نه فقط که تهدیدی تنها برای نظامیان محسوب نمیشود بلکه غیر نظامیان را نیز دربرمیگیرد.به اساس آمارهای سازمان ملل سی و چهار درصد قربانیان این نوع ماده منفحره را غیر نظامیان تشکیل میدهند. از سال 2012 به این طرف هشتاد و نه زن کشته و نود و یک نفر شان زخمی شده اند و 192 کودک کشته و 319 شان زخم برداشته اند که بیست و هشت درصد افزایش را از سال 2012 نشان میدهد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 1969
160