امانت داری صفت خوب انسان است

Posted on at


یک شخص مسلمان و راست کار کسی است که امانتی که به او سپرده میشود به صورت درست و بموقع آنرا برای
شخصامانت دهنده بسپارد وانسان باید زیاد کوشش نماید تا حیثیت امین را در تمام زنده گی به خود بگیرد معمولا
انسانها در زنده گی نیاز به اشخاص امین دارند تا بتوانند رازها،اموال ودیگر وسیله مهمی که دارند بتوانند به نزد
آنها بسپارند وشخصی که امانت را به پیش کسی میگذارد ناشی از اعتمادی است که اعتماد گذارنده بالای آن کرده.
وشخص هم باید در نگهداشتن درست امانت زیاد کوشش نماید وبه اعتماد شخص امانت گذارنده احترام بگذارد و
در مورد امانت وامانتداری در فرهنگ های دینی بسیار تأکید شده همچنان در آیات قرآنی هم به حفظ امانت تأکید
بسیار زیاد شده است چنانچه خداوند متعال در سوره نساء در مورد امانت چنین فرموده«ان الله یأمرکم ان تودوا
الامانانت الی اهلها»(خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به اهلش برگردانید)


 پیامبر برزگ ما مسلمانان به غیر این که دیگر خصلت های خوبی را که داشتند امین وامانتدار هم بودند وما امت
ها وپیروانان آنها هم بایدخود را به این رفتار وکردار نیک عادت بدهیم تا در تمام زنده گی خوش زنده گی خود را
به پیش ببریم چنانچه در قرآن شریف ودیگر کتابهای معتبر آمده که باید تا حد زیاد کوشش کنیم صفات نیک را در
خود پرورش بدهیم وانجام دادن این افعال نیک باعث میشود که اعتماد بین افراد یک جامعه بوجود بیآید وبا امانت
داری ونگهداشتن امانت رحمت ودوستی بین مردم گسترش میابد.
امانت داری ونگهداشتن امانت در بین تمام افراد یک جامعه از ارزش ومقام خاصی برخوردار است وبا خیانت
کردن امانت بین افراد جامعه بی اعتمادی بوجود میآید وخود خیانت کردن امانت هم باعث میشود که شخص


گناهکبیره را مرتکب شود
About the author

160