ده خپل ځان لپاره نظر

Posted on at


 


ځنکه خه ده کله چی فکر کوو چی څه کاروله مو کړی چی په کولویی ځان تر اوطرف لوری ته مثبت نظر ولړی او خپل عملونه نه یوله یووشمارو زه ده  خپل دشاهکارو یوه ورځ داس بیانه وه مه جی ځه مفاد خپل ځان ته ی جمع کړی یا نورته له ارمغان راورم یو انسان په خپل ذات کی یوښه الګوده ځکه خپل ده بلاک ولیکنی ځخه نن په لنده قلم او خلصی داس نوشته کومه چی په یوه ورځ کی می په ژوندکی ځه رقم کارونه می کړی دلمر په راوتلوله دیوقت کی چی ده سهار دلمونځ ادا کولو ورسته  ده پوهنتون په لور روانه شه او خپل خه سهار ده خدای ( ج) په یاد ولو سره شوکوم او دا دوره ځومره ښه ده چی خپل اول ساعت ده ورځ ده قرآن کریم په آیت نورانی کوم


او سخت ارین دی چی په کاینات کی قلم نیول مو یاد کړل ده او کیوانی نه ترو سه پوره می مایه ده خپل لمنه کی اوزلی ده اوپه دی اړزن دوره کی ده ژوند خپل ځان می وپیژندل او بیا ښونځی ته روانه یم او هلته ده قانون یوه ځه ازده کړل او بیرته ده کور په لور روانه یمهاو په ډیر ستونزو لرو له خپل ګران مور سره په کارونو کی مرسته کوم او بیا دبلاک په لیکونو مصروفه یمه اوده مسایلو په اړه بسی کوم چی له تولو ځخه یوه مثبت لیګونه واخلمه او بیا سهار ښونځی له ځخه او بیا پیرته ده کور له پور روانه شمه او په دی اړه بیا وه وایم چی ځینی ازده کری ده چی ده هغه په یادونوځخه خپل ځان نیامندکنم کورم اوبیرته ده هغه په ازده کولو لپاره بسی کوم اوماته کمک کول چی ده مدیریت یوه ځه ازده کومآرزو"رحمانی"About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160