چگونه میتوانیم روابط خود را با افراد جامعه بر قرار کنیم

Posted on at


برای ارتباط بر قرار کردن با افراد یک جامعه باید شخص مورد نظر جامعه باشیم بهترین و پر کار ترین و از همه مهم تر باید کارهایی را انجام دهیم تا جلب توجه انها قرار گرفته هرگاه دونفر جلب میکنیم


 صد ها نفر توسط آنها به ما جلب میشود ارتباط خود را ما مستحکم تر میکنند و ما بتوانیم دست در دست هم داده به جامعه خدمت کنیم و ارتباط برقرار کردن صرف با اعتماد و متحد بودن استوار است


برای ارتباط برقرار کردن نکات ذیل را در نظر بگیریم


 اول: باید دارای اخلاق حسنه بوده و خصلت بد را از خود دور کند دوم : رفتار و کردار نیک داشته باشد


 سوم: حرف هایی کاعث ناراحتی دیگران میشود از آن حذر کنند


چهارم: دروغ جن و دروغگوی نباشد


پنجم: امانت گذار باشد


 ششم: صادق باشد هفتم: راست کار و مهربان باشد


 هشتم: اجتماعی بوده و منفعت کار های خود را به دیگران برساند و


هزاران نکات دیگر است که باید انها را در نظر بگیرد و استفاده صحیح کند و داشتن چنین نکات میتواند بهترین دوست ها را از بهترین فامیل ها بدست بیاورند واگر دلشان پاک باشد


  پس در انتخاب دوست هم کوشا هستند و دوست های خوب را از بد تفکیک کرده میتوانند و دوست انتخاب کردنهم سخت ترین کار است انسان آنچه که در ظاهر است شاید باطنا چنین نباشد


 


 


غزل کاکرAbout the author

ghazaljan

مه هستم غزل یکی از شاگردان لیسه محجوبه هروی.صنف 11 هستم.به درس خواندن و به موسقی انترنیت و مقاله نویسی خیلی علاقه مند هستم

Subscribe 0
160