شوخ جفا پیشه

Posted on atای شوخ جفا پیشه بیدادگر من


بنگر که ز هجر تو چه آید بسر من


رفتی زبرم ای بت بد مهر و ببری


صبر از دل و هوش از سرو نو از نظر من


جز زلف و رخ یار که دارم بخیالش


فرق دگری نیست زه شام و سخر من


در باغ شده زیر پر فاخته پنهان


تا سرو بدیده است بت جلوه گر من


مخفی بجز از اشک که این هم گذرد زود


در کلبه تنها که بگیرد خبر من
About the author

160