محبت به خداوند و پیروی از پیغمبراسلام (ص)

Posted on at


انسان مومن به کسی گفته میشود که همیشه به خداوند(ج) محبت و در تمام امور شرعی اسلام از راه و روش و سنت پیامبر پیروی کند.و مومن کامل زمانی مورد محبت خداوند قرار می گیرد که احکام شرعی و آنچه که خداوند امر و نهی نموده است انجام و دوری کند. محبت خداوند آنقدر زیاد است که در جهان هیچ کس به غیراز او کسی ندارد. و یکی از بزرگترین محبت خداوند با بنده اش اینست که پیامبر(ص) برای رهنمایی فرستاده است.تا به وصله آن فرق بین نیک و بد و راه درست و راه غلط فهمیده.انسان در همه حال باید خود این محبت ها خداوند را بداند.


 


 


زندگی که انسان در این روزگار طی میکند سراسر با محبت خداوند یکجا است.و کسی که ادعا با خداوند را میکند و از راه و روش و امور شرعی پیروی میکند او ادعای محبت خود صادق و راستگار است یعنی او همیشه از قواعد و احکام خداوند پیروی گرده است پس محبت خداوند با او است.یعنی اگر خواسته باشیم محبت خداوند را بدست بیاوریم پس باید از پیامبر پیروی کنیم.کسیکه همیشه از پیامبر پیروی در حقیقت محبت خداوند بدست آورده است و اطاعت خداوند را کرده است و دیگری همان سنت ها، اقول،و گفتار کردار آن حضرت را پیروی کرده است.


 


 


 


زمانیکه ما تمام سنت ها را بجای بیاوریم و اطاعت کنیم به تمام اقول و گفتار آن حضرت در حقیقت خدا را نیز بدست آوردیم.پس همین راه برای بدست آوردن محبت به خداوند است.و همچنین می گویند محبت خداوند در قرآن ،محبت قرآن در محبت پیامبر، محبت پیامبر در سنت و غیره..پس اگر خواسته باشیم محبت او را بدست بیاوریم باید به اجرای نام برده شده ها اطاعت،احترام،و پیروی کنیم.اگر از این ها روی گردانیم مستحق عذاب خداوندی میشویم و کسی که با خدا محبت و تمام اوامر او را بجای بیاورد و اگر سنت و رفتار و گفتار پیامبر پیروی نکند.پس ا. در ادعا های خود کاذب است زیرا محبت خداوند در محبت پیامبر است. پس پیروی کنیم از راه و روش پیامبر که سبب خوشبختی در دنیا و آخرت نسیب ما مسلمانان شوید


 


.About the author

160