ازدواج اجباری در زنده گی چه تغیراتی را ایجاد میکند ؟؟؟؟؟

Posted on at


ازدواج اجباری


ازدواج یکی از نشانه های قدرت الله (ج) است که تفکر و اندیشه آن باعث شناخت خدا و تقویت ایمان میشود ازدواج یک سنت است که پیامبر چنین میگویند: نکاح و ازدواج از سنت های من است و هر کی سنت من را ترک کند از جمله اتباع و پیروان ما نیست. و این عمل زشت میتواند که از بی سوادی و عدم درک و ایمان ضعیف صورت بگیرددر قرآن عظیم الشان هم آمده در باره ازدواج آمده که ازدواج یک پیوند بسیار مستحکم همچنان آمده که باید عق بنابر رضایت هر دو طرف و با خواسته خودشان صورت بگیرد چون ازدواج گپ یک یا دو سال هم نیست بلکه گپ یک عمر است هر کس حق این را د ارد که به خواسته خود ازدواج کند چی زن و چی مرد باشد ازدواج اجباری میتواند باعث هر چیزی شود حتی ضعیف شدن ایمان. ازدواج اجباری در صورتی که خود دختر راضی نباشد و پدر وی او را وادار به ازدواج کند ازدواجش مردود استروزی یک زن نزد پیامبر رفت و گفت: که پدرش او را به زور به پسر کاکایش میدهد پیامبر گفتند: که صبر کنید تا که من بیایم. وقتی پیامبر آمد و گفت این ازدواج نباید بشود. بعد دختر نزد پیامبر آمد و گفت من با ازدواج با پسر کاکایم راضی هستم و فقد میخواستم که دیگر خانم ها را باخبر کنم که اختیار ازدواج را دارند. پس از این معلوم است که کسی که دیگری را وادار به ازدواج کند این یک عمل ناپسند خداوند (ج) و پیامبر اش استیکی دیگر از پدیده های منفی ازدواج در جامعه است که زمانی که والدین رابطه قوی نداشته باشند میتواند باعث این شود که اولاد صالح را آن خانواده به جامعه تقدیم کند و هر از دواجی که دارای دوستی، سمیمیت و دلسوزی باشد میتواند که از نظر قرآن کریم کامل باشد و در غیر این صورت این ازدواج نمیتواند که کامل باشد از نظر قرآن. اما متاسفانه در کشور عزیز ما افغانستان والدینی هستند که به مشکل دچار هستند و من از خدا میخواهم که هر چی زودتر این مشکل را از بین والدین برطرف کند


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sahil anexx


 About the author

160