دوستی

Posted on at


دوست ،آیا کسی هم توانسته که این واژه پر محتوا را بیان دارد ؟ آیا کسی هم توانسته این واژه را تفسیر کند ؟


آری!دوستی یعنی باهم بودن، یعنی باهم زیستن 


همان طوریکه گفتیم نمی توان این واژه زیبا و دلنشین را معنا و تفسیر کرد نمیتوان این کلمه را توصیف کرد  بنا من از خود شروع می کنم تا بتوانم به نحویی این واژه را معنی و تفسیر کنم.


از اولین روز مکتب آغاز می کنم روزی که اصلا من کسی را نمی شناختم تازه واردی بودم به محیط مکتب آشنایی نداشتم به صنفی رفتم که 


قراربود آن جا درس بیاموزم در گوشه یی نشستم و زیر چشمی نگاهی به اطرافم می کردم در آن لحظه ای که درست غرق تماشاه دختران بودم یکی بالا سرم ایستاد و نگاهی کرد و گفت برویم روی آن چوکی بنشینیم.


در سوالش پاسخی نگفتم به دنبالش رفتم و در پهلویش نشستم اول اسمم را پرسید؟گفتم:منصوره 


گفت اسم من هم غزاله بعد از آن دوستان خوبی شدیم مگر ____________________________________بعد از صنف اول آن را ندیدم.


حالا می دانم مفهوم اینکه دوست یعنی چی؟بعد آن زیاد  دوستان را پیدا کردم اما اما اما اما اما اما


به مثل آن نه شاید جالب باشد به تمامی دوستانی که این مقاله را می خوانند اما او تک دوستم میان تمام دوستان بعد از خدا بود


هر جایی که است خوشحال و سر بلند باشد و هر آنجا که نیست جایش سبز باشد


شاید بخوانی این مقاله من را ،،،،تو تنها کسی بودی که به من برای بار اول معنای کامل دوستی را که چیست ؟حال دیگر کاملا مفهوم است تمام پستی بلندی های دوستی تمام آن جنگ و دعواهای دوستی


تمام آن قهر .. آشتی ها را


برای تمامی دوستانم عمرم طولانی از بار گاه ایزد پاک خواهانم از تمامی دوستانم معذرت می خواهم اگر اشتباهی از من سر زده به بزرگی خود من را ببخشند.    About the author

160