کامپیوترهاوصنایع فیلمی جایگزین نیروهای اشغالی درفغانستان شده اند

Posted on at

This post is also available in:

جنگ درافغانستان یک ازبزرگ ترین موضوع درطی 10سال اخیرشده است.وقت آن فرارسیده است که نیروهای غربی کنترول کامل رابدست خوددولت افغانستان بسپارند. شخصامن به کشورافغانستان به عنوان یک جنگ نگاه نمی کنم.


ویکیپیدیایک تعریف واضح ازجنگ می دهد:"جنگ یک کشمکش دوامدار،برنامه ریزی شده،مسلح شده که دربین ملت هابوجودمی آید.


اززمان سقوط رجیم طالبان،درک من ازعملیات درافغانستان بیشتربه عملیات های برای نگه داشتن صلح سوق داده شده است.


تعریف ویکیپدیایک واقعیت رابیان میدارد:برقراری صلح اشاره به یک تعدادفعالیت هایی می کندکه توسط آن یک شرایطی برای دست به یافتن یک صلح دایمی می شود. 


بعضی اوقات برقرارکنندگان صلح وجنگجویان مانندهمدیگر هستندودریک مسیرگام می گذارندولی بانتایجی متفاوت .


به این معناست که برقرارکنندگان صلح وجنگجویان یک نوع یونیفورم نظامی رامی پوشندویک کلاه نظامی برسرمی گذارندویک نوع اسلحه رابردوش دارند،همه آنهاازیک نوع ماین زمینی نگران هستند.


ولی معمولا،جنگجویان درپایان عملیات درجنگ بعدازشناخت های زیاد ازآنهابرایشان برای یادبودمراسم هایی تجلیل می شودولی برقرارکننده گان صلح بااین تفاوت که آنهادراوایل باهیچ پرخاشگری مواجه نمی شوندولی درپایان ،برای دستاورهای آنهادرراستای صلح کمترمراسم هابرای یادبودشان تجلیل می شود.


 


درایتالیا،ارتش ایتالیابه عنوان ارتشی درراستای برقراری صلح درافغانستان شناخته شدند.درحالیکه درایالت متحده امریکا،رسانه هاوسیاست مداران تاکیدبرواژه جنگ راداشتندومراسم هایی رابرای جنگجویان تجلیل می کردندهمیشه درباره نتیجه جنگ یعنی پیروزی وشکست آن که پیوست خورده بودبه افغانستان گفتگومی کردند.


به طورآرمانی ،من می خواهم هرعسکر رادرافغانستان بایک کامپیوتر جایگزین کنم. آیساف الان درافغانستان 132000نیرودارد.درافغانستان حدود8ملیون دانش آموزوجوددارداگر آنهابا132000کامپیوتراتصال پیداکننددرآن هنگام برای 60دانش آموزیک پایه کامپیوترمی رسد.


همچنان من می خواهم که توزیع محصولات فیلمی جهانی که برای اهداف آموزشی وسرگرمی  درنظرگرفته شده برای تمام فرهنگ های افغانستان وباقی کشورآسیای مرکزی وجنوبی مانندبنگلادیش وقزاقستان،تاجیکستان،پاکستان،نپال،ازبکستان آسان سازم.


آنکس فیلم درماه فبروری شروع به ساخت مکاتب همراه باصنف های اینترنت کردوهمچنین الان مامصروف کاربالای لیسه عالی مکتب محجوبه هروی هستیم که درولایت هرات موقعیت دارد. این مکتب درسال 1350تاسیس گردیدواز4000شاگردبرخوردارمی باشد.


قدرت باورنکردنی بنانهادن کامپیوترهاوکارکردهای دانش آموزان درمکاتب یک چیزی فراترازساحه مکتب می باشد.


باتطبیق یک نرم افزارآموزشی ماننداکزمر،دانش آموزان می توانندبادیگردانش آموزان ازملت های مختلف درسراسرجهان کارکنند،یک تعدادنظریه وافکاری راکه درذهن آنهابوجودمی آید می توانندبادیگران درمیان بگذارند.


همچنین بارسانه اجتماعی،آنهامی توانندزیرساخت های افغانستان وآسیای مرکزی وجنوبی وحتی باقی کشورهای جهان رادوباره شکل بدهند.بطورآنلاین ،کودکان می توانندتعدادبی شماری ازاطلاعات ،وبلاگ های ویدئویی وکتبی رادربین خودمبادله نمایندوازین طریق به رسانه های آموزشی واجتماعی اشتراک ورزند.کودک 6ساله من امروزبمن درباره ویژگی های جدیدوبرنامه های کاربردی آیفون های امروزه توضیح می دهد،زمانی بودکه حتی پدرم اجازه لمس آنراهم بمن نمی داد.


این برای من بسیارآشکاراست که چه کسی یک رهبرمتفکر درتکنالوژی ورسانه اجتماعی است.نسل جدیدهیچ محدودیتی برای رشدندارند.


آکادمی خان اساس وپایه اطلاعات راتشکیل می دهدولی تکنالوژی آنهابه بالای سایت یوتی یوب استوارمی باشدواین درافغانستان یک گزینه خوبی به حساب نمی آیددرحالیکه این سایت مسدودمی باشد.


درنیتجه ،مابایددرپی این باشیم که چطوربتوانیم برای اینگونه مشکلات راه حل پیداکنیم.


مامصروف کاربالای برنامه رسانه اجتماعی برای اهداف آموزشی  خودهستیم وآن رابراساس یک برنامه ریزی اگاهانه،امن،وتخصصی درحال تطبیق دادن هستیم.


آنکس فیلم دراین موضوع یک موقعیت بسیارشفاف رااختیارکرده است.ماداریم  بالای موضوع برقراری صلح وکسانی که صلح رابرقرارمی کنندکارمیکنیم وهمچنین ذهن خودرابالای محتویات آموزشی متمرکزساخته ایم که هیچ کدام آنهااز ویژگی مباحثه ای وسیاسی برخوردارنیست.


                                     شعارمااین است:سیاست نه،فقط اینترنتAbout the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160