استخدام نویسندگان افغانستان برای نشریه آنکس،وتوسعه آن درآسیای مرکزی وجنوبی

Posted on at

This post is also available in:

درافغانستان ،برای دانشمندان ونویسندگان مبلغی به اندازه 100$هر ماه پرداخته می شود.طوریکه اینجا آنکس فیلم برای یک تهیه کننده وبلاگ مبلغی بیشتر از100$پرداخت می کند.این بستگی به Buzz scoreان دارد.بطورطعنه آمیز می توان گفت که زنان افغان بیشترین Buzz scoreرانسبت زنان کشورهای دیگر داردوعموماازمردهاهم بیشتر.

این نویسندگان زن افغان رابیشتر باارزش می سازند.این معنارامی دهدکه مبلغی که برای آنهاپرداخته می شودبستگی به میزان قدرت رسانه اجتماعی انهاداردوهمچنین به میزان پوتانشیل دریک سطح برابر یاهم بیشتر نسبت به نویسندگان کشورهای دیگر.

رویامحبوب در8ماه اخیرباآنکس فیلم وسیتادل نیویورک در ساختن صنف های اینترنت درهرات کارکرده است.

الان مادرحال تطبیق دادن نرم افزارهای آموزشی اکزمرهستیم که متمرکزشده بالای برنامه رسانه اجتماعی ،ازهمین خاطر30000کسان ازدانش آموزان می توانندبه وب جهانی اتصال داده شوندتابتوانندبهترین بیایاناتشان راابرازنمایند

پلان براین اساس است که مامیخواهم نویسندگان را به فیلم آنکس جذب کنیم وآنهارابه فیلم آنکس خوش آمدبگوییم ،آنهاراتعلیم بدهیم که چطوربلاگ هاومقالات تخصصی بنویسند.تلویزیون های اینترنتی تخصصی رابامحتویات فیلمی پیشرفته خودشان به وجودبیاورندتابتوانندباتمام نویسندگان ازسراسرجهان رقابت نمایندحتی به شمول خودم.امروزامتیازمن از100 ،90می باشد.

واین امتیازامکان دارد دراینده تغییرنمایدوزنان افغان دراین امتیازازمن سبقت بگیرندومن راازنردبان ترقی دراین عرصه به پایین بکشند. ودرسرانجام این راهم امکان داردمعاشی به مبلغ بیشترازان چیزی بگیرندکه من به عنوان یک نویسنده میگیرم. مانمی خواهیم که مردم افغان درعرصه ای که کارمی کنندبامعاش بسیارکم باشدبلکه می خواهیم که آنها رادرراستای بوجودآوردن بهترین محتویات تعلیم بدهیم ودرکنار ان ازیک معاش بسیاربالانسبت به کشورهای دیگر برخوردارشوند.

چرامن به این عقیده هستم که نویسندگان زن افغان ازبهترین کارکردهابرخوردارمی باشد؟

من ازرویامحبوب وفرشته فروغ وتیم کاری آنهادرعرصه سازندگی نرم افزارهامی باشدخیلی چیزهارامی آموزم.زنان افغان بسیارباهوش ومستحکم وانعطاف پذیرهستند.

به دلیل رسوم وسنت های فرهنگی درجامعه افغانستان،به زن کمتر اجازه داده می شودتاخانه راترک نمایندپس بهتراست انهاذهن خودبالای رسانه های اجتماعی متمرکزنمایندزیراکه آنهاخیلی سریع یک چیزرامی آموزندوخیلی زودهم به آموختن آن انگیزه مندمی شوندووقتی که بصورت آنلاین باآنهامصاحبه می شودابرازاتی بسیارمثبتی  هم نسبت به آن چیزی که آموخته اند دارندکه حتی تونی ملونی آنهابه عنوان دوندگان تیزنامیده است.

امروزآنکس فیلم حدود30000کاربرثبت شده وبیشتر از40میلیون بیننده داردوهمچنین 3900نویسنده داردبه شمول 20نفرکه صلاحیت دارندکه برای نشریه آنکس فیلم مطالب بنویسند.

من بسیارتوجه خودبالای تاثیرات عملکردهای زنان نویسنده افغان بالای نشریه آنکس فیلم متمرکزساخته ام وپاداش آنهابستگی به میزان Buzz scoreآنهاوکیفیت نویسندگی آنهادارد.

همکاری بانویسندگان افغان اولین قدم قطعی مابسوی اقتصادآسیای مرکزی وجنوبی می باشد.

ازبکستان ،قزاقستان،تاجیکستان، ایران ،پاکستان کشورهای هستندکه درگوشه آسیای مرکزی وجنوبی موقعیت پیداکرده اند.

امروزماآماده به این هستیم که حدود50نویسنده زن استخدام نماییم.درطول چندماه آینده،ماشبکه خودرابه 300نویسنده افزایش میدهیم تانیازهای نشریه آنکس راتحت پوشش قراردهیم.درکنارآن،ماقصدداریم که شبکه کاربران خودرابرای یک بازاریابی هدفمندانه[1] آنکس وهمکاران آنکس فیلم توسعه دهیم وشبکه نویسندگان خودراحتی ازین بیشتر رشدبدهیم

 [1] بازاریابی هدفمندانه یعنی ان رابه چندقطعه تقسیم نماییم وبعدبالای قطعه های موفق تمرکزنماییمAbout the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160