خلاقیت و رهبری برای آموزش و انکشاف پایدار افغانستان و آسیای مرکزی

Posted on at


خلاقیت جز ضروری زندگی است. تارنمای ویکی پیدیا خلاقیت را چنین تعریف میکند: رابطه بین هوش, روند ذهنی و عصبی مرتبط با خلاقیت, رابطه بین نوع شخصیتی و توانایی ها و رابطه بین سلامت روانی و خلاقیت را خلاقیت گویند.

زمانیکه وارد یک اطاق میشوم, بصورت غریزه ای اشخاصیکه در اطراف من اند را تشخیص میدهم. خلاقیت بدون توجه به سطح موافقت و سازگاری شان با من رابطه شان با من را مشخص میکند.من بیشتر از هرچیزی علاقهمند افراد خلاق هستم و این خلاقیت و کنجکاوی را انکشاف میدهد. اگر کسی حس خلاقیت و کنجکاوی نداشته باشد من به زودی احساس خستهگی میکنم و به موضوع دیگری خواهم پرداخت.

 

تحرک و انگیزش من در برنامه انکشافی افغان و توسعه شبکه ما در آسیای مرکزی و جنوبی در تارنمای ویکی پیدیا چنین تعریف شده است." عامل بالقوه برای انکشاف خلاقیت با استفاده از آموزش و پروش, بویژه با گسترش سطح فن آوری, و استفاده از منابع خلاق برای انکشاف کارایی روند آموزش و پرورش می باشد. این بیان کننده دلیلیست که ما نرم افزار آموزشی و مسلکی اگزمر را انکشاف “Examer Vocational and Educational Software”داده ایم.

رسانه اجتماعی ابزار عالی ارتباطی  است که مرا در شناخت ذهن های خلاق  و آموختن از آنها یاری میرساند. بعضی افراد خود شان مبتکر اند ولی بعضی دیگر از اندیشه دیگران پیروی میکنند. بعضی بلاگ را با الهام از اندیشه دیگران مینویسند درحالیکه بعضی خودشان اندیشه ایجاد میکنند. خلاقیت رهبری خطر پذیری, مسوولیت و شجاعت را میرساند. اگر شما دیدگاه جدیدی را ارائه میکنید اما مایل به خطرپذیری و در صورت ضرورت آماده پشتیبانی از دیدگاه خود نیستید, در نتیجه ذهن مرا بروی دیدگاه های تازه باز نخواهید کرد.

فرد خلاقیکه صبح از خواب بیدارمیشود مایل به الگو های خلاق و وسیله ای برای بیان دیدگاه های خود است. رسانه اجتماعی چنین وظیفه ای را به عهده دارد. به همین دلیل ما با همراه ایرن گلفادن “Eran Gulfidan”مدیر خلاق فلم انکس آموزش فلم نامه برای انکشاف دانش آموزها در کشورهای در حال انکشاف مانند افغانستان را شروع کرده ایم تا خلاقیت شانرا انکشاف داده و آنرا در نوشتار پیاده کنند. همچنین دسترسی شانرا به شبکه جهانی برای بیان دیدگاهشان, ارتباط متقابل, تمویل مالی از طریق تبلیغات,برسیه های کوچک, و دسترسی به آخرین فن آوری های موجود مانند چاپ 3D, ویرایش فلم, نوشتار خلاقانه و فلم برداری وقفه دار  را  فراهم کرده ایم. آنها همچنین از حمایت چهار هزار فلم ساز و هنرمند ثبت شده در فلم انکس برخوردار خواهند بود.

 

از انیمیشن ساز هلندی تومات اسچاتز”Tomas Schats” برای ایجاد یک فلم انیمیشن در مورد اگزمر و ارزش آموزشی و حرفه ای آن درخواست کرده ایم تا بسازدش. همچنین از او خواسته ایم تا در این نشان بیان خلاقیت را هم اضافه کند. طوریکه در پایین میبینید  در تویتر اضافه شده است. موضوع های مرتبط با این را با موسس تویتر آقای بیز استون و بانو رویا محبوب در جریان نشست هفته پیش رو بیان خواهیم کرد.

 

 مجموعه اشخاص خلاق میتوانند جهان را دگرگون کنند.اما اشخاص غیر خلاق هرگز. مرا کمک کنید تا این مجموعه را بسازم و بیایید تا تغیر ایجاد کنیم.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160