د یو لوبغاړی کتنی نه, ځرنکه ښځی توانمند کړو؟

Posted on at

This post is also available in:

ځرنکه ښځی توانمندی کړو؟ ځرنکه ښځی د ښځو لپاره وو؟ ځرنکه د ښځو توانمند کول حمایت کړو؟

کله چی په جاده کی قدم ویی دقیقا د خلکو خیره کتلو ته متوجه یمه. هغه څه چی خبر کوی پوهیږم. تاسو د نرانو کتل ښځو ته یی لری, یو ښکلی پښی ته, یو کوتی اویزانه ویشته او یا هر بل خیالی انگیزه شی کوری. پر اساس د خلکو طبیعت دقیقا په دغه اړه پوهیږمه لکه ډیری ښځی چی په دغه اړه تجربه لری. ځرنکه چی تاسو په جاده کی د قدم ویلو په حالت کی یی یو سړی پر تاسو غږ کوی. ځینی وقتونه زما د توجه جلبولو لپاره د انگلیسی نه کار اخلی ولی ډیر وقتونه د حیواناتو غږ نه کار اخلی. که په خبرو ځواب ورنکړم, راړول او یا نه راړل د مخ یی د غږ توجه شودلو لپاره یی صورت کیږی. په همدغه حال کی چی ډیر ښه ځواب دوی ته څه دی او ډیر وقتونه هغه نادیده یی نیسو, اما د غاښ ماتونکی ځواب انگیزه یی په ما کی لمبی وئی.

د خلکو کتل هر کله ناپسنده نه ده او هغه رنگ چی ښځی تاسو رسوی او ستاسو اعتماد د یو ښځی په حیث رسوی. ډیر مد او طرحو نه د سړیانو نگاه له کتلو نه یی جوړ شوی دی. دا د سړیانو نگاه په هغه ډول ښځو باندی تجربه شوی ده او ښځی هغه یی زده یی کړی دی. ډیر وقتونه موږ او زموږ د شاوخوا ښځی د نرانو کتولو په اساس خپله ښکلا سنجویو. که دا تر اوسه ده نور تنها نرانو ته مربوطه نه ده. دغه کتنی د جنسی تمایلات سره, حسادت, شهوت او هم د تقدیر سره یوځای دی. ځرنکه چی یو نقاشی معز, روح او قلب نه لری چی د خپلی کتنی سره هغو ته توجه وکړو, یو ښځی ته کتل هم لکه توجه دا مشخصاتو ته نه دی.

ما په نمایش او نقش کی لوبی کړی دی, البته فلم ترجیع ورکوم. نمایش هم خوښ لرم اما هغه شی چی په کامره او د کامره مخامخ ته دریدل دی چی ډیر تر نه لذت وړم. زما په باور کامره د نرانو کتل تمثیل کوی. شاید زما ټول د بلوغت عمر د نرانو کتل زه چمتو کامره ته کړی یمه. ځرنکه د چا کتلو نظر لاندی ومه, خپلی لاری ته می پیل ورکړو او نران د دغه په خاطر تحسین کومه. نور د کامره لنز سره د یو شی په توکه چلند نه کومه. په فلم کی تاسو ما ووینی, شاید زما سترکی, مړوند, ویشته, او پشی می, اما ما د یو داستان په زړه کی وینی. زما ځان نشی کولی د نرانو کتلو پر اساس یی زما د انسانیت نه یی بیل کړی. اوس تاسو هغه کتلو ته واکنش ښایم او له تاسو نه غواړم چی د ننه احساس نگاه نه وکوری.

پس ځرنکه ښځی توانمندی کړو؟ ځرنکه د ښځو توانمندی نه حمایت وکړو؟ غواړم چی یو یادآوری یی وکړم چی د یو ښځی اندیشه, زړه او روح لری او غواړی په عین حال کی یو با ارزشه کار وکړی.

- Lillian Rodriguez About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160