از دید یک هنرمند, زنان را چگونه توانمند بسیازیم؟

Posted on at

This post is also available in:

چگونه بانوان را توانمند ساخت؟ چگونه بانوی برای بانوان بود؟ چگونه توانمد سازی بانوان را حمایت کرد؟

زمانیکه در خیابان قدم میزنم دقیقا متوجه نگاه خیره مردها هم هستم. آنچه را صحبت میکنند را میفهمم. شما تجربه نگاه مردان به زنان را دارید, به یک پاه زیبای کشیده, به یک بنچه موهای آوزان ویا هرچیز خیال انگیز دیگری نگاه میکنند. به اساس طبیعت افراد دقیقا بر این موضوع آگاهی دارم مانند بیشتر زنان که در این مورد تجربه دارند. طوریکه شما در خیابان در حال قدم زدن هستید مردی بر شما صدا میزند. بعضی وقت ها از انگلیسی برای جلب توجه من استفاده میکنند و لی بسیار وقت ها از صدای حیوانات استفاده میکنند. اگر با حرف پاسخ ندهم, برگرداند و یا برنگرداندن صورت خود برای نشان داندن توجه به صدای شان صورت میگیرد. در عین حال نمیهمم که بهترین پاسخ برایشان چیست و بیشرت وقت ها آنها را نادیده میگیرم, اما انگیزه پاسخ دندانشکن در من اوج میزند.

نگاه مردها همیشه ناپسند نیست و به گونه ای زنانگی شما را میرساند و اعتماد شما را به حیث یک زن میرساند. بیشتر مد و طرح ها با در نظرداشت نگاه مردانه ایجاد شده اند. این نگاه مردانه به گونه ای توسط زنان هم تجربه شده است و زنان آنرا آموخته اند. بیشتر وقت ها ما و زنان اطراف ما زیبایی خود را با در نظرداشت نگاه مردها میسنجیم. این اگر تا حالا بوده است دیگر تنها مربوط به مردها نیست.  این نگاه ها با تمایلات جنسی, حسادت, شهوت و البته تقدیر همراه است. طوریکه یک نقاشی مغز, قلب و روح ندارد که در نگاه خود به آن توجه کرد, نگاه به یک زن نیز با توجه به این مشخصات نیست.

من در نمایش و فلم نقش بازی کردم, البته که فلم را ترجیع میدهم. نمایش را هم دوست دارم اما چیزی در کامره و ایستادن مقابل کامره است که به شدت از آن لذت میبرم. به باور من کامره نگاه مردانه را تمثیل میکند. شاید در تمام عمر دوران بلوغت من نگاه مردان مرا برای کامره آماده ساخته است. در حالیکه تحت نگاه کسی قرار داشتم, به راه خود ادامه دادم و مردها را به این خاطر تحسین میکنم. دیگر با لنز کامره به حیث یک شی رفتار نمیکنم. در فلم شما مرا می بینید, شاید چشم ها, بازو,موها, و پاهای مرا, اما مرا در قالب یک داستان میبینید. بدن مرا نمیتوان به اساس نگاه مردانه از انسانیت من جدا کرد. حالا به آن نگاه شما واکنش نشان میدهم و از شما میخواهم که به احساس و باطن من نگاه کنید.

پس چگونه زنها را توانمند ساخت؟ چگونه از توانمندی زنان حمایت کرد؟ میخواهم که یادآوری کنم که یک زن اندیشه, قلب و روح دارد و میخواهد که  در عین حال کار با ارزشی انجام دهد.

 

- Lillian Rodriguez About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160