معلومات درباره قرآن شریف

Posted on at


به نام خدا

ایا در باره قران شریف معلومات کافی دارید ؟

بعضی ازازشخاص مسلمان ها هستند که راجه به قران شریف هیچ معلومات ندارند فقط این را میداند که قران شریف سی جز است حدف ام این نیست که انها گناه کار هستند نی فقط معلومات شان راجعه به قران شریف بسیار کم است در صورت که یک مسلمان کامل باید از تمام موضوعات که در قران شریف بیان شده باید خود اگا بسازد یک مسلمان کامل باید بداند که قران شریف دارای ( 114) سوره (30 ) جز(120) حزب (236.6) ایه (نشانه) است و دارای (701.77) کلیمه (671.323)حرف است و دارای (243.93)فتحه و(586.39)کسره و(808.4)ضمه و (253.19)تشرید و (272.3)همزه و(771.1) مد و(030.015.1) نقط و(098.5) وقف است.


ایا شما میدانید قران شریف در مدت 23 سال بر پیامبر نازل شده است ؟

از موضوعات که به قران شریف بیان شده چند تای شان را بیان میکنم

1: در قران شریف امده هست که دست مرد و زن دزد را باید قطع کرد.

2: پسران دو برابر دختران ارثیه میبرند

3: خداوند (ج) هر کی را که بخواهد روزی زیاد میدهد وهرکی را خواهد تنگ روزی میدهد

4:شراب و قمار کردن دو گناه بزرگی است که متصفانه بعضی از جوانان این زمانه شراب را مانند اب خوردن مینوشد

5:جهنم هفت در دارد که برای ورود هر دسته از گناه کاران معین شده

6:زنان و مردان زنا کار را باید صد ضربه تازیانه زد

7:زنان باید حجاب کامل داشته باشند . در بهشت حوران زیبا چشمی هستند که در سفیدی و لطافت بی نظیرند ایا میدانید ؟ دو فرشته از راست و چپ نگهبان شما هستند که اعمال شما را مینویسد ایا میدانید ؟ خمس از واجبات است ایا میدانید؟  پیامبر دو معراج داشتند    

 About the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160