ولی ویژه امتیاز؟ موږ د درونمایه جوړولو لپاره پیسی اچو! انکس فلم, انکس ښځی

Posted on at


287000 کاربره په فعاله توکه زموږ د ویژه امتیاز (Buzz Score) پروګرام کی مشترکه دی. دا پروګرام څرنکه کار کوی؟ د کاربرانو درامد مبالغ اچونی ته یو ډیر ساده روند دی, په سادگی د انکس فلم نه. د دغه شبکی کاربران موضوع ګانی جوړوی او په اجتماعی رسانو کی یی په کډون کښښدی. د دغه خپله د اړیکی سبب د دغی تارنما کاربرانو سره کیږی. د خپل ویژه امتیاز پورته کیدلو لپاره باید مقاله په کډون کښښدی, ویدیو تارنما کی کښښدی د خپلی درونمایی مو د انکس فلم کاربردی حساب نه په فیس بوک او نورو اجتماعی رسانو کی په کډون کښښ دی. 

په دغه صورت کی هغه امتیاز چی په لاس راوړی ستاسو درامد ښایی. ستاسو عمل او عکس العمل د نورو کاربرانو سره ستاسو درامد تعین کوی. د نورو تارنماگانو په خلاف ستاسو د موضوع گانو کتنی نه فقط لس فیصده ستاسو امتیاز نه دی او نورو 90 فیصده ستاسو مدیریت او رهبری په اجتماعی رسانو کی او ستاسو موضوع ګانو جوړول تشکیله وی. 

که څه هم اجتماعی اندازه نیول شیان لکه: کلات (Klout) او فرانسسکو رولی (FRancessco Rulli) د انکس فلم سازمان موسس په دغه عقیده دی چی نوری تارنماگانی د موضوع گانو تاثیر گښیدلو لپاره پیسی نه اچوی. د انکس فلم امتیاز د اچونی پر اساس د (Payforcontent#) موضوع لپاره مو ده چی کاربران د ټولی نړی نه کولی شی په دغه توکه درامد لاس ته راوړی. څرنکه چی ښاغلی فرانسسکو رولی (FRancessco Rulli) په آخرینه مقاله کی یی تشریع کوی, د انکس فلم لاره د اچونی لپاره د ستاسو موضوع ګانو په مقابل می چی جوړه وی یی, خلک یی د ټولی نړی قادر کړی یی دی ترڅو چی په دغه توکه درامد لاسته راوړی او هغه امتیاز چی ښځی لاسته راوړی د نرانو نسبت باندی ډیری دی چی دوی د درامد لاسته راوړنی کی یی ډیر کمک کوی.

کله چی انکس ښځی شبکه مو په لاره واچوله یو سوداگریزه تصمیم ونیولو تر څو چی د میرمنو باندی تمرکز وکړو او باور ولرو چی دوی کولی شی. 

 

 

  • ډیر مینه وال دی ترڅو چی په کور کی اوسی, بنا کولی شی په اجتماعی رسانو کی ډیر فعاله اوسی.
  • د ډیرو مجموعو جوړولو لپاره کوښښ کوی.

د میرمنو ویژه امتیاز متوسطه حد په انکس فلم تارنما کی 21 دی او څلور درصده د نرانو اوسطه حد امتیازه نه چی 15 دی ډیر دی. 

راتلونکی میاښت زما اجتماع د انکس ښځو شبکه کی په لاره به واچول شی او ډیر ماشومان او ښځی به د مرکزی او جنوبی آسیا نه وکولی شی د هغو کاربرد سره پیسی لاسته راوړی.

ایا غواړی چی د ویژه امتیاز په اړه ډیر زده کړی؟ اخرینه ویدیو مو په دغه اړه وکوریAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160