ملکرتیا مالی امور – څلورمه برخه: دولتی قرضی پاڼی

Posted on at

This post is also available in:

دولتی قرضی پاڼی او خزانه په متفاوته هیوادونو کی خپره کیږی. دولتونه قرضی پاڼی د خپل مالی تمویل لپاره ارائه کوی٫ ترڅو چی نور یی په قرضه توکه یی واخلی او د کټی نه یی مستفیده شی. دولتونه د دغه پیسو نه چی د وام قرضو پاڼو خپرولو نه یی نیولی دی د لکښتو تمویل٫ ساختمانی غټو کارو ته او نورو اړتیاوو ته استفاده کوی یی. او هر هیواد تعین شوی قیمت لری چی په نورو برخو کی به په دغه موضوع باندی به بحث وکړو. دلته یو قضاوتی بحث شته دی چی د ډیری کټي لکښت د ډیر خطر (Risk) سره دی. هغه هیوادونه چی د لږ وام اچونی نه برخورداره دی باید د کټی ډیر لکښت واچوی ترڅو چی ډیر سرمایه ګذاران خپلو قوضو پاڼو ته جذب کړی. 

 

د قرضو پاڼو اصلی ویژګی ګانی دا رنکه دی:

  • د قرضو پاڼو په وخت اچونه د درې میاښتی نه تر ۳۰ کاله متغیره دی.
  • د کټی لکښت ممکنه دی ټولو دورو لپاره یورنکه اوسی. او یا هم متغیره نرخ د متغیره شاخو لپاره لکه تورم په نظر کی نیولی شوی دی.
  • ایالات متحده امریکا: د خزانو حسابی صورت (د یو کال نه لږ)٫ د خزانی اسناد (دوه تر دوه کاله)٫ د خزانی پاڼی ( ۳۰ کاله)٫ د خزانی تورمی پاڼي – تضمین شوی پاڼی ( د تورم پر اساس).
  • آلمان: Bubill, Bundesschatzanweisungen  (دوه کاله), Bundesobligationen ( پتځه کاله), Bundesanleihen (لس تر ۳۰ کاله).
  • بریتانیا: Conventional Gilts, index-linked gilts, double-dated gilts, Undated gilts gilt strips.
  • کانادا: د کانادا قرضی پاڼی (ثابته بهری قیمت)٫ پاڼی د واقعی قیمت سره (د تورم شاخو پر اساس)٫ د کانادا ذخیری پاڼی٫ د آنتاریو (Ontario) ذخیری پاڼی٫ د ساسکیچوان (Saskatchewan) ذخیری پاڼی.
  • فرانسه: Bon du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté  (تر یو کاله ), BTAN ( یو تر ۶ کاله), Obligations assimilables du Trésor  (۷ تر ۵۰ کاله), TEC10 OAT ( متغییره قیمت تر لس کاله), OATi  ( د شاخو پر اساس), OAT€i  ( د یورو تورم قیمت پر اساس).
  • اسپانیا: Letras Treasury  (د یو کال نه لږ), Bonos del Estado  (دوه تر پنځه کاله), Obligaciones del Estado  (د پنځه کالو نه پورته).
  • ایتالیا: BOT ( تر یو کاله), Certificate Treasury zero -coupon  ( تر دوه کاله), Treasury Bonds( پنځه تر ۳۰ کاله), Certificate Treasury Credit (د متغییره قیمت سره تر لس کاله), BTPi (د تورم پر اساس).

ډیر ژر به د قرضو پاڼو او قیمتو شاهد به د مفهوم او اثرګذاری پوهیدلو لپاره یی د یو دولت او یا ټولنی حرکت جریان باندی یی به اوسی.

تر وروسته...

Alessandro FatichiAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160