افتخارافرینان سرزمین اریانا

Posted on at


                                               


تیم ملی فوتبال برای اولین باردرتاریخ کهن کشورما افتخارات افریدند که در پنجاه سال گذشته سابقه ندارد این پیروزی سمبول


ونمونه ازاتحاده اتفاق قدرت وتلاش پیگرفوتبالیست های جوان وخلاق درسطح مملکت عزیزما است شادی ورقص وپایکوبی ملیت های مختلف درهرگوشه ازمملکت درپزیرای ازتیم ملی گواه وشاده روح زنده مردم وجامعه ما استافسوزوحسرتاکه سیاسیون وزمامداران موجود برای ساختن یک دولت وحکومت قوی وافتخارافرین با هم متحد متفق وهماهنگ


میشوند ودرساختن یک نظام حافظ منافع ملی حاکمیت ملی وتمامیت ارضی تلاش میکردندوافتخارات تاریخی را گذر زمان بنامهای خویش ثبت اوراق تاریخ میکردند وملیت ها برادرواربه دورشان به رقص وشادی می پرداختند


گرچه این یک ارزووامیداست درسراب ناپیدارموجوداما درگاه پروردگاربرروی ما بازاست که باعنایت خویش سراب را بهواقیعت عینی تبدیل نمایدAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160