اسراف

Posted on at


 

 

 

 

 

 

                        

اسراف کردن راهیچ کس دوست ندارد.چنانچه خداوندهم منع

کرده است, اسراف کردن گناه دارد,زیرا که اسراف کردن و

اضافه خرجی درهیچ کاری خوب نیست درمصرف هر چیز

باید ازاعتدال وصرفه جویی کار بگیریم,حتی آب را بی جا

ضایه نکنیم وپس از گرفتن آب دهن نل رابسته نماییم.بدون

ضرورت چراغ راروشن نگذاریم.چوب, زغال, گاز ودیگر

مواد سوخت رابه اندازۀ ضرورت مصرف کنیم, پول رادر

راه مناسب خرج نماییم, وبی مورد حیف ومیل نکنیم.اگردر

مصرف این چیزها صرفه جویی واحتیاط نکنیم,به اقتصاد

خود, خانواده وجامعه صدمه می زنیم. دین اسلام نیزاسراف

رامنع کرده است,اسراف برکت را ازخانه انسان دورمیکند.

اسراف کردن حرام است, زیراکه خداوند دراین مورد گفته

اند:بخورید وبیا شامید ولی اسراف نکنید.                                                       

 

 

 

 

 

 

 


TAGS:


About the author

160