مطالعه

Posted on atهمه میدانندکه مطالعه برای رشد انسانهابسیارمفیداست.ازجمله باعث فعالیت بیشتر فکرمیشود، تجارب انسان رابیشترمیسازد وهمچنین درک شخص از مسائل بالا میرود.


هرچه قدر که انسان مطالعات  خودرا بالا ببرد درواقع به خود کمک بیشتری میکندچراکه بامطالبی که ازکتابها می اموزد میتواند راحت تز بامسائل زندگی کنارآید.البته قابل ذکر است که ما نباید کتابهای نوشته شدۀ هرنویسنده را بخوانیم بلکه درانتخاب کتابها و یا مطالب برای مطالعه باید بسیاردقیق باشید وهمیشه سعی کنید مراجع سالمی را جهت مطالعه انتخاب کنیم.


همچنان اشخاصی که مطالعه زیاد دارند میتوانند اموخته های خود را به دیگران نیز بیاموزانند وبه آنهابه نحوی کمک کرده باشند.


درپایان اینکه مطالعه  راهی است برای گسترش دادن دانش و موفقیت انسان.About the author

hanita-haghighi

Hanita Haghighi was born in Karaj,Iran. she is student in Mehri heravy high school.

Subscribe 0
160