عرف هاي ناپسند درعروسي هاي افغاني

Posted on at


 


ازدواج امريست كه بر اساس علاقه مندي، كشش هاي جسمي و رواني به دنبال تشكيل خانواده و زندگي مشترك بر بنياد محبت، تفاهم و هدف صورت ميگيرد.


بي توجهي مسؤلين حكومتي، علما و عدم درك درست فاميل ها از پيوند ازدواج،  دست به دست هم داده باعث شيوع عرف و عادات ناپسند در جامعه گرديده است. كه اين عرف هاي گوناگون مانع عمل ازدواج كه سنت پيامبر گرامي و تقاضاي زندگي بشري است شده و  باعث ايجاد يك سلسله موانعي بر سد راه جوانان دختر و پسر ميگردد. 


از جمله عرف و عادات نادرست در قبال ازدواج ها ميتوان از طويانه گرفتن، مصارف گزاف در ازواج، جهيزيه، رواج هاي ناپسند، تفاوت هاي سني مذهبي ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژادي، بد دادن ها و موانع خانوادگي نام برد كه هر يك به گونه خود مانع عمل ازواج شده و صفحه اميد را به روي جوانان بسته ميسازد.عرف هاي ناپسند در قبال ازدواج ها كه يكي از دلايل نااميدي جوانان در زندگي محسوب ميگردد، باعث ايجاد عقده ها نزد جوانان اعم از دختر و پسر ميشود كه اين خود پيامد هاي ناگواري چون: خود كشي ها، فرار از منزل، ايجاد امراض جسمي و روحي، اعتياد به مواد مخدر و بلاخره ايجاد درد سر ها براي خانواده ها به گونه مشاجره هاي لفظي و برخورد هاي فزيكي ميگردد كه اين خود زندگي مشترك را به ناكامي ميكشاند.اگر اين عرف و عادات ناپسند به اين گونه به پيش برود بي گمان از يك خانواده شروع تا يك اجتماع را به مصيبت ها سردچار ميسازد كه در نتيجه باعث ايجاد يك سلسله مشكل هاي خانوادگي و اجتماعي ميشود كه بعداً راه حل براي آن دشوار خواهد بود.


 يكي از عرف هاي زشت و ناپسند كه هنوز هم دامنگير جامعه ما است پديده يي به نام "بد دادن" است كه سرنوشت جوانان پسر و معمول دختر را به تاريكي هاي مداوم ميكشاند.


در اين رابطه داستان زندگي يكي ازاقارب ما كه به بد داده شده است را به حكايت ميگيرم:


فريد كه يكي از همسايه گان ما است 15 سال قبل نظر به خصومت  فاميلي جميل پسر عمه اش را به قتل رساند و بدون اينكه مسؤلين حكومتي از اين واقعه آگاه شوند مريم خواهر خود را به نام خون بها(ديت) به برادر جميل كه ذبي نام داشت به بد داد تا از ادامه خصومت در آينده جلوگيري كرده باشد.


مريم دختري كه به بد داده شده بود مانند هزاران دختر ديگر آرزو داشت همسر آينده اش را خودش انتخاب كند اما برادرش اين حق الهي را ازش گرفت و او را مانند متاع در بدل خون فروخت . با وجود كه آنها به رضايت يكديگر ازدواج نكرده بودند 15 سال با هم زندگي مشترك را با جار و جنجال ها ادامه دادند اما ذبي كه 17 سال خوردتر از مريم بود از زندگي خود راضي نبود چون تفاوت سني بيشتري نسبت به همسر خود داشت واين نارضايتي ذبي از زندگي اش باعث شد كه ازدواج دوم نمايد كه آغاز اين زندگي نو به ذبي آغاز درد و رنج ها براي مريم و چهار فرزند معصومش بود كه هيچ تقصيري در قبال اين امر نداشتند.


اين هم نتيجه بد دادن است كه طعم شيرين زندگي را بر كسي كه قرباني عرف ناپسند شده تلخ ميسازد و جز تباهي و اندوه در جامعه كنوني پيآمد ديگري ندارد.


 عرف و رواج هاي ناپسندِ جامعه خود را در قبال ازدواج ها به حدي شناخته ايم، پس براي حل اين مشكل در جامعه  موارد زير را پيشنهاد ميكنم:


* آگاهي دهي از طريق رسانه ها و علماء در خصوص مسايل ازدواج، رضايت طرفين، عرف هاي ناپسند، مصارف گزاف و پيامد هاي آن در جامعه،  تا همه طبقات جامعه آگاه شده و خود به كاهش اين موارد بپردازند.


زيرا يگانه عامل شيوع اين عرف و عادات ناپسند در جامعه عدم آگاهي خانواده ها و اجتماع است و به همين علت است كه خانواده ها رقابت و هم چشمي ها را بر رفاه جوانان خود مقدم ميدانند.


* بايد قوانين مشخص در رابطه به مصارف ازدواج  تصويب شود.   تا از مصارف گزاف بيهوده جلوگيري كند.


*) ثبت و بررسي ازدواج ها از طرف محاكم.


زيرا عدم رضايت پسر و دختر در ازدواج هاي اجباري و بد دادن ها يكي از عرف هاي ناپسند جامعه ما است كه با ثبت نمودن ازدواج ها در محاكم ميتواند قانون موجوده در ارتباط مصارف ازدواج را نيز بررسي كند كه به اين گونه قانون مصارف ازدواج نيز جامه عمل خواهد پوشيد.


حامد پيمانيAbout the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160