محیط زیست !

Posted on at


محیط زیست نقش عمده ای را در زندگی ما دارد انسان باید همیشه در جایکه محیط زیست در آنجا است زندگی کند .


محیط زیست باعث این میشود که یک زندگی خوب و دارای مریضی های کمتری شود .چند چیز است که باعث آلوده گی  محیط زیست میشود


1: هوای آلوده .


هوای خوب وپاک بیشترین نقش را در محیط زیست دارد .


2: پاک کاری داخل شهر که وظیفه همه ای ما وشما میباشد .


پاک کردن جاده ها و داخل پارک های تفریحی این هم یک نقش مهم را دارد در محیط زیست چرا که پاک بودن خودش یک نظافت است


3:سوخت مواد نفتی از جمله آلوده گی هوا میباشد .


مواد نفتی بی کیفیت باعث آلوده گی هوا میباشد وغیره عاملی هستند که باعث آلوده گی هوا میشود پس کوشش کنیم از مواد بی کیفیت که باعث آلوده هوا و محیط زیست میباشد استفاده ننمائید.محیط زیست در زنگی ما انسان ها نقش بسیار مهمی دارد .بطور مثال در شهر اگر محیط زیست مراعات نشد در آن شهر انواع گوناگون مریضی ها میباشد و یک هوای خیلی خراب را تنفس میکنند همیشه انواع بیماری ها در وجود آنها می باشد .پس بیائید در پاک کردن شهر خود با مسؤلین دولتی همکار شویم  ویک شهر پاک و صفا داشته باشیم .چرا که شهردار نمیتواند به تنهایی خود کاری بکند پس این وظیفه همه ما می باشد که در نظافت شهر همه باهم همکاری کنیم .


تا باشد که یک شهر پاک داشتهه باشیم وهوای تازه وخوبی را تنفس نمایم و یک زندگی دور از بیماری های مختلف جلوگیری نمایم .احمد فرید «حقدوست»About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160