حادثات ترافکی چیگونه صورت میگیرد ....؟

Posted on at


حادثات از اثر بی توجوهی وتیز رانی ها که توسط موتر ها یا توسط دیگر وسایل نقلیه که در شهر وجود دارد صورت میگیرد .


اما چیگونه از این حادثات جلوگیری نمایم ؟


 


اگر انسان خواسته باشد که از حادثات جلوگیری نماید باید خود را از تیز رانی هایی که در شهر صورت میگیرد . مانند حادثاتی که توسط تیز رانی موتور سایکل ها صورت میگیرد شروع میشود .  در این روز ها جوانان توسط موتور سایکلی های که با آن برای رفتن از یک جا به جای دیگری  از آن استفاده میکند است. توسط این حادثات ذیاد صورت میگیرد .


 


وهمچنین باید از تیز رانی های که توسط موتر ها صورت میگیرد این حادثات ذیاد خطر ناک بوده که حتی باعث مرگ انسان میشود .


چرا انسان باید همیشه بخاطر بی احتیاطی که میکنن مرگ را بخود میخرن چرا احتیاط نکنیم واین قسم  درد هم نکشیم و تمام اعضایی فامیل خود را برنج بندازیم اشک مادر وفامیل خود را بریزیم این دست خود ماست که این قسم اتفاقات در زندگی ما اتفاق نیافتد .


 


بی احتیاطی انگار یک عادت شده برای تمام جوانان و نوجوانان باید  این عادت را از وجود خود دور نمایم و دیگر طرف تیز رانی و یا اینکه بطور مثال مسابقه میدهند در میان خود در سطح شهر که ازدهام ترافیکی در شهر ذیاد است و این مسابقات را به را می اندازند این باعث حادثات میشود که حتی سبب مرگ آنان میشود .بایید دیگر بی احتیاطی نکنیم که این قسم مشکلات ورنج را متحمل نشویم .


به نطر شما آیا میتوانیم مانع این حادثات شویم ؟


 


در جواب باید گفت بلی میتوانیم مانع این حادثات شویم یگانه کاری درین عرصه این است که باید از احتیاط کار بگیریم تا  دیگر این قسم حادثات رخ ندهد .


و پولیس ترا ترفیک  هم باید کسانی که تیز رانی میکند برخورد قانونی صورت بگیرد تا درسی باشد برای دیگران که دیگر تیز رانی نکنند و باعث این قسم حادثات ترافیکی نشوند .


و دیگر اشک مادر را بخاطر بی احتیاطی های خود نریزانید وهمیشه از احتیاط کار بگیرید .


یگانه راه برای جلو گیری از حادثات ترافیکی و دیگر حادثات احتیاط است...
About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160