ترس از شکست

Posted on at

This post is also available in:

ترس یک پاسخ حیاتی به خطرهای احساسی و جسمی است, اما ما بیشتر وقت ها از حالت های میترسیم که به هیچ شکل بیانگر شرایط مرگ و یا زندگی نیستند که ترسهای ما را عقلانی میسازند. این ترسهای سبب میگردند که از شرایط منطقه امن خود گام بیرون نگذاریم. این این ترسها ما را اجازه نمیدهند تا فرصت های خود را بیازماییم. 

ضربه های روحی و یا تجربه های بد سبب ترس میگردند,اما  ثابت کردن خود در ترس های زندگی, بهترین روش برای گذشت از آنها اند. بحیث یک ورزشکار بزرگترین ترس من از باخت است. هفده سال از عمر خود را در ورزش جودو سپری کرده ام و در دو سال گذشته آموخته ام که باختن یک چیز طبیعی است, اما تسلیم شدن طبیعی نیست. بارهای زیادی سفر کردم و برای یک رقابت به تمرین پرداختم, اما در نتیجه بدون دست آوردی برگشته ام. باوجودیکه عضویت در تیم المپیک 2012 برنامه من بود, بازهم موفق به عضویت ان نشده ام. در دست یابی به بسیاری از اهداف ورزشی و شخصی خود ناکام مانده ام, اما تا هنوز بسویشان تلاش میکنم.  

به حیث یک ورزش کار بزرگترین ترس من از شکست است. بعضی وقت ها, احساس میکنم که خود را به اضطراب وامیدارم, چون می اندیشم که پول, تلاش, خون, اشک و عرق که من در این ورزش گذاشتم و در صورتیکه ناموفق بدرآیم نمیتوانم صادقانه با خود زندگی کنم. در کنار آن, احساس میکنم که همه کسانیکه در اطراف من اند, مربی من, دوستان من و خانواده خود را نا امید کرده ام. در تمام زندگی خود احساس کرده ام که مانند روز نخست که در جودو گام گذاشته ام مجبورم چیزی را ثابت کنم, مجبورم که به پدر خود ثابت کنم که به اندازه کافی قوی بوده ام تا این راه را به انجام برسانم.  

 

ذهن من یکی از بزرگترین نکته ضعف های من بحیث یک ورزشکار است. بارها به یک چیز می اندیشم و بخش ذهنی بازی را وارد ذهن خود میکنم. میخواهم که نه تنها به اساس تقاضاهای دیگران زندگی کنم, بلکه به اساس تقاضاهای خود. مطمئن هستم که به همه چیزهایکه ذهن خود را با آنها آماده کرده ام میتوانم انجام شان دهم. این را بارها ثابت کرده ام و در آینده نیز چنین خواهنم کرد.

طوریکه سال آینده میرسد, اهداف سال 2014 خود را, اهداف زندگی و ورزش خودرا  شروع به ترتیب کردن کرده ام.  میدانم که به همه اهداف خود نمیرسم. اما میدانم که سخت کار خواهم کرد که تا حد ممکن به آنها برسم و هیچ شکستی مرا شکست نخواهد داد. من به این سفر ادامه خواهم داد, پشتکار چیزیست که مرا تشویق به ادامه میکند و ترس از شکست حتا سبب سخت تر تلاش کردن من میگردد. 

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160