(بحث التجا نمودن بحضور سرور کاینات "ص")

Posted on at


بهر خدا یا مصطفی برمن جمال خود نما         برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


ای مقتد ای انبیا ای دوستدار اولیا                برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


من تا به کی باشم جدا از دیدن روی شما       برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


من تا به کی همچون گدا باشم ملول و بینوا      برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفیزاری کنم من هر صباح در نزد شاه انبیا        برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


ای شافع روز جزا از بهر هر شاه و گدا         برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


کردی اشارت چون به ماه گشته دونیم اندرهوا    برمن جمال خودنما،بهرخدا یا مصطفی


این معجزه خلق خدا دیدند زتو ای پیشوا         برمن جمال خود نما،بهر خدایا مصطفیو آن منکراین بی حیا گفتند ساحر مر ترا       برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


زان منکرین در هر کجا باک نبوده مر ترا      برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


منکر بهرجاه رو سیاه گردد به امر کبریا          برمن جمال خود نما،بهرخدا یامصطفی


در هر زمانی اشقیا بوده بجنب انبیا              برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفیزان کارخود شد اشقیا مقهورقهر کبریا          بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


چشم مرا روشن نما با دیدنت ای پیشوا         بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


نعت ترا در والضُّحا کردست ذات کبریا       بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی 


درد مرا کن تو دوا ای پیشوای انبیا             بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفیدیدار تو باشد شفا از بهر من ای پیشوا        بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


خوانده مُّزَمّل مر ترا آن ذات پاک کبریا       بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


باشد مُدَثِر هم گوا بر نام تو ای پیشوا          بر من جمال خود نمابهر خدا یا مصطفی


اَلقاب پاکت را جدا توصیف کرده کبریا       بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفینام تو با نام خدا مقرون بود ای پیشوا         بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


نامت بنام کبریا باشد قرین در هر کجا        بر من جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


قاصر بُوَد از وصف تو دائم زبان این گدا     برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفی


خُلق عظیم داده ترا آن خالق اَرض و سما     برمن جمال خود نما،بهر خدا یا مصطفیتقصیر اگر باشد مرا از جمله گی عَفوَم نما   برمن جمال خود نما، بهر خدا یا مصطفی


دارد "صدیقی" اِلتجا از نزد شاه انبیا          برمن جمال خود نما، بهر خدا یا مصطفی 


"هــــــــانیــــــــــــــه صدیقـــــــی"About the author

160