پشیمانی فایده دارد

Posted on at


 

نمی دانم این بلاگ خودراچی گونه وازکجا شروع کنم .

وقتی کاری که انجام می دهی اول فکرکن که آیاهمی کارمن عواقب خوبی داردیانه؟؟؟؟

آیاکارمن نتیجه خوبی داردیابد؟؟؟؟بایدبرات تجربه شود.....ا

وقتی کاری انجام دهی وآن کارتمام شودوبعدازختم کارپشیمان شوی هیچ فایده ی ندارد...............ا.

درست است وقتی درمقابل کسی قرارمی گیری که طرف مقابل برات کاری انجام می دهدوتوازآن کارش خوش تونمی آید.

ونبایدتوآن نفرراتحقیرکنی ....هیچ وقت این کارراانجام ندهید...

وقتی شخص کاررامی کندوتواین کارش راصبروتحمل می کنی .یک بارتحمل کنی دوبارتحمل کنی آخردلت به سرمی آیدوهرچی ازدهن توبیرون شوی به آن می گوی بدون این که فکرکنی که آیاکارهمی شخص به نفع من است یاضررمن ؟؟؟؟

این کاربه این معنانیست که توفقط ازروی ظاهریک شخص قضاوت کنی وتصمیم بگیری بایدیک بارفکرکنی که آیاباطن این شخص هم همی قسم است ؟؟؟؟

بعدابازدرباره شخص تصمیم بگیر....بایدخودراکنترول کنی خشم خودرازیردست خودبگیر..

اعتمادبه نفس باشدسرخودحاکم باشد..ا

اگرنه بازپشیمانی هیچ فایده ندارد...........ا

کوشش کنیدباطرف مقابل قسمی رفتارکنیدکه طرف ازشماناراحت نشود....

هیچ وقت ازکسی به دل خودکینه جای ندهید،هیچ وقت به خودمغرورنشوید....

انسان ازخاک پیداشده ودوباره به همی خاک می رودبازانسان چی است که باید غرورکنی ؟؟

چراانسان به خودمغرورشود؟؟؟؟؟

بعض وقت به سرخودقهرهستی باخودجنگ می کنی ...کارهای عجیبی انجام می دهی ...

این همه کارها ناخواسته میشود...

هرقدردگه فکرکنی که چرااین کاراین ته شدیااوته شد.دگه فایده ندارد.....جزاین که خودرارنج بدهی دگه کاری نمی کنی ....

این خودت هستی که خودرارنج می دهی ..واین صدای وجدان نوست که نمی گذاردکه توآرام باشی تمام هوش وهواس توطرف این ایست که چرااین ته شد؟؟؟؟

پس بایدازهمان اول به فکرنتیجه آن شوی ............ا

بعضی وقت نمی خواهی کاری انجام دهی ..امامی بینی که خداناخواسته توهمی کاراانجام دادی .وبایدبعضی وقت همان کارراانجام دهی که نمی دهی انجام ....چرا؟؟؟؟؟

تاحالامن جواب همی سوال خودراپیدانکردم یکی به من بگویدکه چرا؟؟؟؟

کاری که نمی خواهیم وخوش تان نمی آیدازاین کاربازهم همان کاراناخواسته انجام می دهی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطف کرده یکی بگویدبه من که چرا؟؟؟؟تامن هم جواب همی سوال خودرادریافت کنم.................ا

آرزو"رحمانی ".

 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160