حقوق همسایه

Posted on at


حقوق همسایه


میخاهم در این مقاله داستانی را بابت حقوق همسایه بیان کنم امیدوارم آموزنده باشد.روزی بود نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود دو پسر کاکا بودند که به یک ساختمان زنده گی می کردند و همچنان یک همسایه به منزل پایین زنده گی می کرد که این همسایه بی چاره از صبح تا شب بیرون کار می کرد و شب که می آمد خسته و مانده بود و می خاست که هنگام شب استراحت کند و استراحت می کرد.در یکی از شب ها که پدر و مادران آن دو پسر کاکا می خاستند از بیت الله بیایند آن دو خواستند خانه را ترتیب و تنظیم کنند اینها مشغول بودند در شب که آن همسایه می خواست استراحت کند که این دو سرو صدا می کردند که همسایه پایین اذیت شده بود و پسر خود را فرستاد تا بگوید صبح تمام کار های خودرا انجام دهند چون ما استراحت میکنیم همچنان به پسر خود تذکر داد تا اینکه با آنها به بسیار نرمی و آرامی بگوید.


خوب این رفت و گفت ولی آنها قبول نکردند و آمد پدرش گقت خیر است.


آن دو مشغول تنظیم و ترتیب خانه بودند و تابلو ها را به دیوار نصب میکردند که یکبار یکی از آن دو پسر افتاد


و سرش شکست و دیگری رفت و همسایه پایین را صدا زد آنها آمدند و آن را به شفاخانه بردند و بعد از آنکه به خانه آمدند از همسایه پایینی بسیار معذرت خواهی کردند و از این کاری که انجام دادند بسیار پشیمان بودند و به خود قول دادند که دیگر این کار را انجام ندهند.دوستان از این داستان پیداست که همه ما و شما از اذیت کردن همسایه های خود دست برداریم چونکه همسایه نسبت به ما حقوقی دارد و باید به حق خود برسد.


چنانچه آنحضرت فرمودند همسایه تا جای حق دارد که میتواند از همسایه خود میراث ببرد و


پس نباید تحت آزار و اذیت قرار بگیرد.فرقی نمیکند همسایه خانه باشد یا هم محل کار یا هم به مکتب یا دکان ووو غیره جای ها.


پس باید که تمامی ما انسانها یه حقوق همسایه پی برده و نگذاریم حقوق همسایه زیر پای شود.


و باید همیشه حقوقیکه همسایه نسبت به ما دارد زیر پای نشود تا اینکه کدام مشکلی در قسمت زنده گی مان پیش نشود.دوستان گرامی امید که این داستان پندی بوده باشد برای شمایان تا باشد با همسایه های خود رویه خوب کنید و آنها را به حقوق شان برسانید.آمنه (حساس) اکبری.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160