Browse all ahmad-yaqoobi's Blog Posts

اتحاد

ahmad yaqoobi

اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی وخا نوادگی اهمیت زیادی دارد،طوریکه اتحاد…

by ahmad-yaqoobi

read more

ماشین چاپ

ahmad yaqoobi

شش صد سال قبل از امروز در جرمنی طفلی در یک خانواده کوچک به دنیا آمد که نا…

by ahmad-yaqoobi

read more

هوس بیجا

ahmad yaqoobi

روزی یک مورچه برای جمع کردن دانه از راهی می گزشت از تصادف ،نزدیک کندوی ع…

by ahmad-yaqoobi

read more