اقتصادوپیشرفت آسیای مرکزی ازطریق افغانستان ،نیواسویتزرلند

Posted on at

This post is also available in:

این هفته ،من اولین صحبت کننده درانجمن بازاریابی ایالت متحده امریکا درسانی نیوپالتزبودم.درانجامن باصدها دانش آموزومعلم درارتباط شدم. وهمچنین یک سری گفتگوهابا ریس فاکولته هادی سلاویتابرداشتم، پروفسورتدکلرک،نارسیزنارتوکی . هدف من این است که یک پیوندمستقیم دربین دانش آموزان پروگرام های آموزشی آنها باشاگردان خودمان درمراکزتوسعه وتحقیقاتی درافغانستان  بوجودآوریم وانهامی تواننددوطرفه همدیگر رامشاوره بدهندوساحه کاری ومطالعاتشان راوسعت بخشند.                


شاگردانی که درامریکامستقرهستند بواسطه شاگردان افغان تمام نظریات خودبرای کشورهای اسیای مرکزی وجنوبی توضیح وترجمه می کنند.


آنها یک تعداد مغازه های قهوه اصلی را درتاجیکستان بازخواهند کرد و یا هم امکان دارد پروگرام کایاک رادرترکمنستان دایرکنند وکودکان افغان آنهارادرراستای پیشرفت این پروژه راهنمایی خواهندکردوآنهارادرباره نکات جزئی فرهنگی ان منطقه آموزش خواهنددادونظریات آنان رابه اشتراک خواهندگذاشت که می توانددرایالت متحده امریکاواروپاترجمه شود.این یک پروژه متقابل می باشد.


 


نرم افزارهای آموزشی اکزمراین ارتباط وآموزش وپاداش هردوجانب راحمایت می کند.


با کمک سیستم پرداختی پول موبایل ،ماقادرخواهیم بودکه کمک هزینه مایکرورابرای هر دانش آموزکه دراسیای مرکزی وجنوبی مستقراست پرداخت کنیم.


رسانه اجتماعی ووبلاگ هاومقالات وویدئوهااین پروسه رادراخرسندیت خواهدداد.وقتی که همه چیزبه حالت خوب پیش رود،پروسه بواسطه یک تعدادتبلیغات به یک منبع پولی مبدل خواهدشد.


اقتصادهای کشورهای مرکزی وجنوبی شامل صدها میلیون شهروندمی باشد بایک تفاوت باورنکردنی درزبان ورسوم وسنت همراه می باشد. افغانستان درمرکز این منطقه موقعیت داردواین کشورازتمام ابزارهابراینکه یک نقطه اتصال دهنده برای تمام کشورهای اسیای مرکزی وجنوبی شود استفاده می کند.


ایالت متحده امریکا دفتر امورآسیای مرکزی وجنوبی رابه همان دلیلی که مامی خواهیم این روندرادرآن سوی افق گسترش بدهیم، تشکیل داده است.


 کودکان افغان ازیک پیشکش خاصی برخوردارمی باشند،آنهاازتفاوت های فرهنگی آسیای مرکزی وجنوبی آگاهی کامل دارندوآنهاپرازانگیزه می باشندبراینکه باسفرکردن دروب جهانی بتوانندفرهنگ های دیگرراموردتحقیق قراردهند.


به دلایل فرهنگی ومالی ، زنان نمی توانندمدت زیادی رابیرون ازخانه سپری نمایندویاهم بطورآزادانه به هرجایی که بخواهندمانندهمکاران مردسفرنمایند،این کارباعث می شودشاگردهای دختر افغان یک پروگرامربادقت ویک مبتکرومتخصص رسانه اجتماعی شوند.


به قدرت واختیارامدن زنان درجوامع اسیای مرکزی وجنوبی یک رمزموفقیت به حساب می آید.این هدف ماست ومامی خواهیم برای دست یابی به این هدف ازرسانه دیجیتالی استفاده نماییم. رشدزنان درافغانستان یک بهره مستقیم برای تمام همکاران آنهاداردوبهترین فکتوررشدبرای اقتصاداسیای مرکزی وجنوبی است.


یکی ازپیشقدمی های آنکس فیلم که همین پروسه ترقی مردم افغان می باشد،درصنف های شش مکتب  کامپیوترکارگذاشته اندواین ماه درحال ساختن هفتمین صنف مجهزبه اینترنت هستندکه بااین کارمی توانندحدود30000دانش آموزراکه اکثریت آنهارادخترتشکیل می دهندبه وب جهانی وصل نمایند.همچنین آنهانرم افزارهای آموزشی اکزمرراهم تطبیق داده اندوبرنامه رسانه اجتماعی رابرای تدریس به دانش آموزان شروع کرده اندکه چطورآنهارسانه اجتماعی رابیاموزندوآن رابکاربگیرند.


دانش آموزان افغان مانندیک پل ارتباطی بین ماو پیشرفت ورشداسیای مرکزی وجنوبی هستندزیراکه درباره اسیای مرکزی تحقیقات زیادی می کنندومی نویسندودرباره این منطقه صحبت زیادمی کنند،آنهادرباره فرصت های موجوددراین منطقه بما آموزش می دهند.


شاگردان افغان ،حدودمیلیون هاتن ازمردم ،هنرمندان،کارآفرینان،ورزش کاران،محصلین رادراسیای مرکزی وبیرون ازآن بهم اتصال می دهند،این اساس وپایه یک پروژه ترقی برای اسیای مرکزی وجنوبی به حساب می آید.


تفاوت های فرهنگی وزبانی افغانستان ورسوم قومی آن ازیک موضوع تبدیل به یک بهره وفایده شده است. مردم افغان اتصال دهنده منطقه به حساب می آیند.


برگردیم به تاریخ اروپا،من تفاوت هایی رادراسویتزلندمی بینم:اسویتزلنددرقلب اروپای مرکزی قرارداردویک منطقه کوهستانی مانندافغانستان می باشد.


 


کشوراسویتزلندیک تاریخ جنگی طولانی دارد.سربازان این کشوریک ازسخت ترین جنگجویان آروپای مرکزی وجنوبی به حساب می آمدند،شهرهای ایتالیابه ندرت ازسربازان خوداستفاده می کردند.اغلباآنهاسربازان اسویس رااستخدام می کردند.هر خانواده دراسویتزرلنددارای تجهیزات نظامی می باشندوتعلیمات نظامی درطی یک دوره یک ساله می آموزند.اسویتزرلندبه چهاربخش تقسیم شده است که هرکدام دارای زبان ودین وسنت هاورسوم خاص خودمی باشند.


باوجودآن،این کشوردارای یک رهبریت خوب درراستای تجارت ،بانکداری ومدیریت ،موادکیمیاوی ودیگرصنایع محصولاتی دارد،این کشورقرن هاست که یک نقطه اتصال دهنده کشورآروپای مرکزی وجنوبی به حساب می آید.


امروزه کشوراسویتزرلندروح سربازان خودرابه یکی ازخنثی ترین وآزادازجنگ تبدیل کرده است.این می تواندیک الهام ویایک نمونه برای جوانان افغان باشد.


تکنالوژی امروزه به تمام کودکان افغان وجوانان اسیای مرکزی وجنوبی این اجازه رامی دهدکه ازصدهاسال تاریخ بیاموزندویک شروعی به سوی موفقیت وصلح داشته باشند.


 


 


 About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160