ښاغلی جیم گورمن د جودو په اړه په ژوند کی یی وایی: الهام او انگیزیش د نړی او ملکرو ورزشکارانو ته

Posted on at

This post is also available in:

اوس په ایتالیا کی یم او د کوداکن جودو تیم سره تمرین کوم. سینسی کانتینی د هغه وقت نه چی په 1980 کال کی د سپین کمربند درجه کی ومم پیژنمه یی. تیره شپه جیاکامو پالینی, جیاکامو سانتینی او زه د یو بل سره مو تمرین وکړو او په آتو دورو کی رقابت ته مو واچول.

زما جودوی ساعت روښانه دی ټول رویدادونه حتی هغه څوک چی لری زما د انتظار نه دی هم ثبت کومه. په غیر ارادی توکه هغه شی چی زه باید ویکړم او هغه شی چی په راتلونکه کی یی وکړم تکرار کومه یی. جودو یو وسواسه راړونکی ورزش دی. د راتلونکی جمعی تمرین مشتاقه یم.

هره ورځ خپل جودو کالی می آغوندم او خپل ملکرو یاد په نیویورک کی ولیکم. هغه ټول یاد کومه یی او هم می دغه ته فکر کړی چی باید ډیر ښه زده کړی ووینم او یا کله چی په سپتامبر میاښته کی پشه مسابقی میدان ته کښښدم زما جهنم به اوسی.

 

 

زما یو ډیر ښه ملکری جیم مورگان دی. موږ په منظمه توکه په نیویورک کی تمرین کوو. هغه ورزشکار د ډیرو تجاربو سابقی سره د کشتی, جودو او جاجتسو رشتو کی دی. هغه لږ وقت د مبارزی نه نسبت د تمرین نه یی په کارنامه کی یی لری, او خوښ لری چی د تمرین حال کی یی ملکری او رقیبان یی هر کله اوسی.

دوی ورځی مخته ښاغلی مورگان ماته یو مقاله د جودو په اړه یی راولیکه او دا چی دا ورزش ورته څه مانا لری. او هغه شی چی هغو په اړه یی لیکلی دی:

جودو ماته څه مانا لری؟

وروسته د کشتی یوی رقابتی دوری نه د مدرسی او پوهنتون نه, د یو بل ځانی چالش پسی کرځیدم.


کله چی په بریسول کانیتیکت کی می ژوند کوو او په“EPSN” سازمان کی می کار کوو, د محلی ورزشگاه تللو ته او د فقط د وزنو پورته کړلو نه می خستگی احساس کوو. زما د پوهنتون دوهم او دریم کال مابین کی د جودو دورو کی می کډون وکړو. په سابق کی د ورزش په اړه ډیره لږ توجه ومه. او اوس یو کال کیږی چی په ”Yu”  آکادمی کانتون کی تمرین می جریان لری. 29 کاله می عمر درلود چی علی جودو ورزش می چی مانا یی په ژاپنی ژبه آرامه لاره دی پیل کړو. لکه ټول نور رزمی جودو ورزشونه یو متواضع ورزش دی. هر کله په دغه ورزش کی ستاسو نه تیز تره, قوی تره, ځوان تره او په ډیر فنی تره حالت باندی تر تاسو نه شته دی. د 19 کالو په جریان کی د جودو نه ډیر درسونه می زده کړی. یو خپله سامانه او خپله دفاع می زده کړه. 67 اچولو حرکت د جودو کوداکن نه می زده کړل. او هم می د ژوند متفاوته لاره او د فکر کړلو متفاوته لاره می ځان ته ونیوله. زما ټول نږدی ملکری نن د کوم مبارزیی ورزش سره لکه جودو, کشتی او یا هم جتسوی برزیلی سره په اړیکه دی. زما په عقیده دغه ډول ورزشونه یو ویژه فکر کولو لاره سړی ته ورکوی. د جودو استفادی نه د خلکو متفاوتو ملیتو سره, خلک د متفاوتو هیوادو نه او د متفاوتو اجتماعی زمینو سره آشنا شوم. جودو د روحی او روانی مرض درمان کرځی. وروسته د یو سخت تمرین نه ټول سرحاله په نظر رسیږی. زما ټول غمونه مینځل کیږی او زما د خولو سره بیرون ته وځی.

جم کارمن دریم لرونکی

جم گارمن یو ډیر ښه ملکری او مربی راته دی. هغه هم تولید کونکی او د بونسر کرانیکل فلم کارگردان, یو ډیر ښه مستنده فلم او د نړی تکرار د باشگاه ساتونکی او د شپی ژوند په نیویورک کی دی. د دغه نه چی هغه په حیث د یو ملکری, جودو همکار او یو الهام بخشه سړی د خپل ځنک کی لرم خوشاله یم.

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160