سرمایه گذاری در بنگاهای زنانه در بخش فن آوری و رسانه اجتماعی

Posted on at


یک سال پیش فلم انکس تصمیم قاطع در مورد سرمایه گذاری بالای زنان با ایجاد سازمان زنان انکس گرفت. حالا میتوان به درستی و پسندیده بودن این تصمیم پی برد. از شما دعوت میکنم که به شبکه فلم انکس و امتیاز سازمان زنان انکس سری بزنید.

امتیاز ویژه یک معیار اندازه گیری برای دسترسی, نفوذ و توانایی کاربران در رسانه ها اجتماعی است. امتیاز ویژه الگوی خوبیست که بر اساس آن فراهم کنندگان موضوع, نویسندگان و فلمسازان پاداش مالی دریافت میکنند. این از امتیاز دیگر سازمانهای اجتماعی مانند کلات(Klout)  و کرید(Kreed)  متفاوت است. امتیاز ویژه فلم انکس بصورت مالی کاربران را پاداش میدهد, در حالیکه دیگران چنین شرایط ندارند. 

امتیاز متوسط فلم انکس در سطح جهانی در حال حاضر 17 است. امتیاز متوسط زنان 21 و از مردان 15 است. با این حساب امتیاز ویژه زنان چهل درصد از مردان بیشتر است. امتیاز ویژه زنان در کشورهای توسعه یافته مانند افغانستان 29 و از مردان 22 است. با در نظرداشت این آمارها زنان در افغانستان 32 درصد بیش از مردان کار و فعالیت میکنند. این بصورت بسیار واضع یک نکته بازرگانی را به نمایش میگذارد که سرمایه گذاری در روی بنگاهای زنان در بخش فن آوری و رسانه های اجتماعی کلید موفقیت اجتماعی و بازرگانی فلم انکس است. 

 

زنان بویژه در کشورهای در حال توسعه دسترسی محدود به منابع مالی و فن آوری دارند. زنان در شبکه فلم انکس توانسته اند که از خود فعالیت بیشتری نشان دهند و درآمد کسب کنند. فقط تصور کنید که چی اتفاق خواهد افتاد در صورتیکه کاربران زن دسترسی همسان به فن آوری و منابع مالی با مردان داشته باشند.

تفاوت جهانی جنسیتی:

 

 

مقاله های مرا در این مورد بخوانید: چگونه دانش آموزان دختر با استفاده از فلم انکس درآمد کسب میکنند, آموزش, تجارت و بشردوستی پایدار

چگونه نویسندگان, میشابل(Mashable)  و تیک کرنچ(Tech Crunch)  میتوانند در توانمندسازی زنان در آسیای مرکزی, جنوبی و فراسوی آن یاری رسانند. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160