قانون د موضوع ګانو تازه ساتلو ته په انکس فلم او انکس ښځه شبکو کی

Posted on at

This post is also available in:

په انکس فلم کی ویاړ کوم چی وخت می فراهم کړلو ترڅو چی فلم جوړونکی او لیکونکی د یو بل سره کار وکړی او خپلی درونمایی زمونږ د فلم خپرولو شبکی استفاده کولو نه پرمختک ورکړی.

کله چی موږ د انکس فلم او انکس ښځی شبکو په اړه لیکو٫ مهمه دی چی په یاد یی ولرو٫ که زموږ لیکل شوی موضوع ګانی اندیشمندانه او د هغو نه مهمتره٫ اصلی اوسی٫ دغه ډیر ښه ځای د فعالیت کولو لپاره دی. یوه ډیر لویه کټه د لیکلو په انکس فلم دا دی چی تاسو کولی شی چی د لیکلو نه مو پیسی لاسته راوړی٫ مګر د فلم جوړونکو او کارونو معرفی ته یی په ډیره ښه توکه٫ موږ باید ځینی قدمونه واخلو. ترڅو چی مطمئنه شو چی درونمایی په خلاقی توکه جوړی شوی دی او د هغو نه لیدنه کیږی. کله چی په انکس فلم او انکس ښځی شبکو کی کومه موضوع لیکی٫

لطفا لاندی نکتو ته پاملرنه ونیسی. ترڅو چی با مفهومه درونمایی جوړی کړی او د ټولو نړی خلکو پاملرنی لاندی راشی:

 

مبتکرانه درونمایی جوړی کړی

مبتکرانه درونمایی څه دی؟ ټولی مقالی په انکس فلم کی باید تاسو ولیکی٫ د خپلو واژو سره- نه د نورو نه په کاپی توکه غوندی. هیڅ شی کاپی کوی مه. او یا کوم شی مو چی مخته لیکلی وی په تازه توکه یی بیان کړی. دغه کار کولی شی د مختنی مقالی پاک کولو سره د نویی مقالی په توکه سره د تازه شیانو سره بیان کړی. دا چی زموږ مقالی د ډیرو خلکو پاملرنی لاندی راشی و زموږ د تارنما اعتبار پاتی شی٫ ادبی غلا مه کوی. که زه ستاو په ځای وی د نورو مقالی می کښښدلی.

 

کلیشه ای متنو نه کم کړی

د دغه لپاره که زموږ تارنما خاصه جوړه کړی٫ د کلیشه ای موضوع ګانو نه لکه د لیکونکو د ژوند په اړه او د یا د فلمو توصیفول او هغه پیښی چی په څو مقالو کی په کار نیول شوی دی٫ لږ کار ترنه واخلی. لطفا د کلیشه ای سرلیکو نه ډیر کم کار واخلی او د هغو په ځای باندی خپله مقاله د نورو پاڼو سره د لینک کار اخیستلو نه اړیکه ورکړی.

د موضوع ژبه مو تازه وساتی!

په دغه دلیل باندی٫ کله چی د یوی همرنګه موضوع په اړه مقاله لیکی٫ ډیر زیار آباسی ترڅو چی مطمئنه شی چی ستاسو مقاله په کافی اندازه متفاوته ده. په نمونه توکه٫ که دوی مقالی د دوو آخرینو مستقله فلمونه په اړه د آمازون جنګلونو په اړه لیکی٫ د باران واژه بیان لپاره د متفاوته عبارت نه کار واخلی. په همدی ډول که د دوو فلم جوړونکو٫ فلم په اړه لیکی٫ مطئنه شی چی د فلم جوړونکی ژوند په اړه دواړه مقالی په تازه ډول ولیکی٫ او د مختنی مقالی نه تقلید شوی نه وی.

که وموندو چی د دواوړو مقالو موضوع ګانی د شکل بدلون سره بیان شوی دی او اصلی نه دی او یا د نورو مقالو نه غلا شوی دی٫ د لومړنۍ قانون ماتیدلو سره د انکس فلم نه په مستقیمه توکه اخطاریه به لاسته راوړی او ستاسو ۵۰ درصده امتیاز مو په مجازاتو توکه باندی کم کیږی. که دوهمه خطا وکړی د انکس فلم او انکس ښځی شبکو نه پاک کیږی.

د ټولو جوړونکو نه مننه چی د انکس فلم شکوفایی سبب کرځیدلی دی. لطفا پورته هدایتونه په پام ولری. ترڅو چی مطئنه شو٫ چی تازه موصوع ګانی پاتی کیږی. او هغه شی چی موږ جوړ کړی دی هغه به ټولو ته ډیر ژر ورسیږی.

 

مایک سوینی

ویرایشګر

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160