ډیجیټالی سواد٬ ډیجیټالی ښاروالی او ډیجیټالی پایداری په انکس فلم کی د مجازی پیسو سره

Posted on at

This post is also available in:

نړی به څرنکه ځای اوسی٬ که ټول په خاصه توکه ښځی د پرمختک په لور هیوادونو کی په خپل ډیجیټالی کڅوړه کی مجازی پیسی ولری؟ 

آیا دوی به د اجتماعی رسانو نړی ته کوچ وکړی چی د فراهم راوړلو او د ډیجیتالی ښاروالی پرمختک کمک کونکی دی؟ آیا دوی به د ډیجیټالی سواد بڼسټ ته لاس پیدا کړی ترڅو چی دوی د نامحدوده انلاینه وختونو نه کار واخلی؟ آیا دوی به هغه خپلواکی ته چی لایقه یی دی ورسیږی؟

موږ به خپل تمرکز په تقلبونو او چلبازیانو باندی به متمرکز کړو٬ مګر یو لښکر د ډیجیټالی زده کړی لیدلی ښاروالانو نه شته دی چی د جغرافیایی٬ سیاسی٬ جنسی او یا هم کوم بل تبعیضی مواردونه پر اساس باندی د تبعیض لاندی نه راځی٬ چی دغه به د نړی بدلون سبب وکرځی او هغه څوک چی د دغه خپلواکی لایقه دی واکمن به یی کړو. 

دغه یو واقعی دلیل د انکس فلم تلل د مجازی پیسو پسی او د ۳۰۰ زرو اجتماعی کاروونکو واکمن کولو لپاره دی ترڅو چی د ډيجیټالی سواد٬ ډيجیټالی ښاروالی او ډيجیټالی پایداری واقعی نړی ته ننوځی چی دغه پیښه د پرمختک په لور هیوادونو ښځو نه لکه افغانستان نه پیل شوی دی.

که د انکس فلم کورنۍ سره یوځای شوی نه یاست٫ د دی نه ډیر وخت مه آباسی او په همدی شیبه باندی زما د انکس فلم شتخصی پاڼی نه نوم لیکنه وکړی٬ زه به می خپله مرتبطه درامد انکس ښځي بنیاد ته به واچوم.

لطفا زما د انکس فلم شخصی پاڼه په وګوری او د هغو سره غړی ش. او هم د انکس ښځی پاڼی نه هم لیدنه وکړی او د هغو سره غړی شی ترڅو چی د هغو نوی ویډیو ګانی او مقالی لاس ته راوړی.!

فرانسسکو رولی

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160