سواد دیجیتالی, شهروندی دیجیتالی و پایداری دیجیتالی در فلم انکس با پول مجازی

Posted on at

This post is also available in:

جهان چگونه جای خواهد بود, اگر همه بویژه بانوان در کشورهای در حال توسعه در جیب دیجیتالی خود یک پول مجازی داشته باشند؟

 

آیا آنها برانگیخته خواهند شد تا به جهان رسانه های اجتماعی کوچ کنند که نیازمند فراهم آوری و توسعه شهروندی دیجیتالی است؟ آیا آنها به سواد دیجیتالی بنیادی دست خواهند یافت تا از فرصت های نامحدود موجود برخط استفاده برند؟ آیا آنها به استقلالی که شایسته آن اند خواهند رسید؟

ما تمرکز خود را روی تقلب ها و سوءاستفاده های  ممکن متمرکز خواهیم کرد, اما یک ارتشی از شهروندان آموزش دیده دیجیتالی وجود دارند که به اساس موقعیت جغرافیایی, سیاست, جنسیت و یا دیگر عامل ها مورد تبعیض قرار نمیگیرند, که این سبب تغیر جهان خواهد شد و آنهاییکه شایسته این استقلال اند را توانا خواهد ساخت. 

این دلیل واقعی رفتن فلم انکس به سراغ پول مجازی و توانمندسازی سه صد هزار کاربر اجتماعش می باشد تا به جهان واقعی سواد دیجیتالی, شهروندی دیجیتالی و پایداری دیجیتالی وارد شوند که این روند با بانوان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان شروع شده است.

در صورتیکه به خانواده فلم انکس هنوز نپیوسته اید,  بیش از این منتظر نباشید و همین حالا خود را از صفحه شخصی من ثبت نام کنید, من درآمد مرتبط خود را به بنیاد بانوان انکس خواهم پرداخت.

لطفن صفحه شخصی من در تارنمای فلم انکس را بازدید کنید و عضو آن شوید. مهرورزیده از بانوان انکس بازدید کنید و عضو آن شوید تا تازه ها, مقاله ها و ویدیوهای آنرا دریافت کنید.

فرانسسکو رولیAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160