Browse all azita-sadiqi's Blog Posts

شهر شب

azita sadiqi

شهرشب شب،با شنیدن این کلمه چه حسی در درونتان خروشان می شود .آیا شب ها نش…

by azita-sadiqi

read more

رسانه ها

azita sadiqi

رسانه ها رسانه ها را چگونه می توان معنا نمود آیا رسانه ها وسایل ارتباطی …

by azita-sadiqi

read more

بی کسی

azita sadiqi

بی کسی بی کس بودن سخت است یا تلخ است جواب این چنین سوالی را کدام دانشمند …

by azita-sadiqi

read more