Browse all lovelysweet's Blog Posts

خیانت....

amenazafari

در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که ه…

by lovelysweet

read more

دیانت:...

amenazafari

براستی این کلمه چیست و چه معنایی میدهد؟، من که میگویم همدلی و همسانی. یع…

by lovelysweet

read more

ورزش:...

amenazafari

ورزش یکی از روش هایی است که انسانها توسط آن میتوانند خود را از هر گونه بی…

by lovelysweet

read more

محیط زیست

amenazafari

روزانه همگی شاهد وضعیت محیط زیست خود هستیم. همگی از ابتدای صبح تا پایان …

by lovelysweet

read more