Browse all somaua's Blog Posts

صلح وآشتی

somaua

صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداش…

by somaua

read more

مواد مخدر

somaua

از جایکه ما میدانیم در افغانستان بیشتر مواد مخدر کشت میشود .وقاچاق میشو…

by somaua

read more

فکاهی

somaua

یک روز معلم به یک شاگرد نسبتاًتنبل میگوید که یک جمله بساز که در آن آب به …

by somaua

read more